ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین نعیم آبادی، (1398). بررسی تاریخی جریان های فکری اثرگذار بر باورهای کلامی امامیه از اوج مدرسه کلامی کوفه از ابتدای قرن دوم هجری تا افول آن در نیمه اول قرن سوم هجری، فصلنامه تاریخ اسلام، 20(79)، 137-166. magiran.com/p2102999
Hossein Naeim Abadi, (2020). The Historical Investigation of Intellectual Approaches Effective on the Theological Beliefs of Imamiyeh from the Early Second Century to the First Half of the Third Century, Hostory of Islam, 20(79), 137-166. magiran.com/p2102999
حسین نعیم آبادی، بررسی تاریخی جریان های فکری اثرگذار بر باورهای کلامی امامیه از اوج مدرسه کلامی کوفه از ابتدای قرن دوم هجری تا افول آن در نیمه اول قرن سوم هجری. فصلنامه تاریخ اسلام، 1398؛ 20(79): 137-166. magiran.com/p2102999
Hossein Naeim Abadi, The Historical Investigation of Intellectual Approaches Effective on the Theological Beliefs of Imamiyeh from the Early Second Century to the First Half of the Third Century, Hostory of Islam, 2020; 20(79): 137-166. magiran.com/p2102999
حسین نعیم آبادی، "بررسی تاریخی جریان های فکری اثرگذار بر باورهای کلامی امامیه از اوج مدرسه کلامی کوفه از ابتدای قرن دوم هجری تا افول آن در نیمه اول قرن سوم هجری"، فصلنامه تاریخ اسلام 20، شماره 79 (1398): 137-166. magiran.com/p2102999
Hossein Naeim Abadi, "The Historical Investigation of Intellectual Approaches Effective on the Theological Beliefs of Imamiyeh from the Early Second Century to the First Half of the Third Century", Hostory of Islam 20, no.79 (2020): 137-166. magiran.com/p2102999
حسین نعیم آبادی، (1398). 'بررسی تاریخی جریان های فکری اثرگذار بر باورهای کلامی امامیه از اوج مدرسه کلامی کوفه از ابتدای قرن دوم هجری تا افول آن در نیمه اول قرن سوم هجری'، فصلنامه تاریخ اسلام، 20(79)، صص.137-166. magiran.com/p2102999
Hossein Naeim Abadi, (2020). 'The Historical Investigation of Intellectual Approaches Effective on the Theological Beliefs of Imamiyeh from the Early Second Century to the First Half of the Third Century', Hostory of Islam, 20(79), pp.137-166. magiran.com/p2102999
حسین نعیم آبادی. "بررسی تاریخی جریان های فکری اثرگذار بر باورهای کلامی امامیه از اوج مدرسه کلامی کوفه از ابتدای قرن دوم هجری تا افول آن در نیمه اول قرن سوم هجری". فصلنامه تاریخ اسلام، 20 ،79 ، 1398، 137-166. magiran.com/p2102999
Hossein Naeim Abadi. "The Historical Investigation of Intellectual Approaches Effective on the Theological Beliefs of Imamiyeh from the Early Second Century to the First Half of the Third Century", Hostory of Islam, 20, 79, 2020, 137-166. magiran.com/p2102999
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال