ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده لیلا تقوی سنگدهی، فاطمه عسگر خانی، بهرام بهرامی، (1398). عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان، فصلنامه تاریخ اسلام، 20(79)، 189-218. magiran.com/p2103001
SeyedehLeila Taqavi Sangdehi, Fatemeh Asgarkhani, Bahram Bahrami, (2020). The Reasons of Taking Advantage of Slaves in Fatimids’ Political and Military System, Hostory of Islam, 20(79), 189-218. magiran.com/p2103001
سیده لیلا تقوی سنگدهی، فاطمه عسگر خانی، بهرام بهرامی، عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان. فصلنامه تاریخ اسلام، 1398؛ 20(79): 189-218. magiran.com/p2103001
SeyedehLeila Taqavi Sangdehi, Fatemeh Asgarkhani, Bahram Bahrami, The Reasons of Taking Advantage of Slaves in Fatimids’ Political and Military System, Hostory of Islam, 2020; 20(79): 189-218. magiran.com/p2103001
سیده لیلا تقوی سنگدهی، فاطمه عسگر خانی، بهرام بهرامی، "عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان"، فصلنامه تاریخ اسلام 20، شماره 79 (1398): 189-218. magiran.com/p2103001
SeyedehLeila Taqavi Sangdehi, Fatemeh Asgarkhani, Bahram Bahrami, "The Reasons of Taking Advantage of Slaves in Fatimids’ Political and Military System", Hostory of Islam 20, no.79 (2020): 189-218. magiran.com/p2103001
سیده لیلا تقوی سنگدهی، فاطمه عسگر خانی، بهرام بهرامی، (1398). 'عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان'، فصلنامه تاریخ اسلام، 20(79)، صص.189-218. magiran.com/p2103001
SeyedehLeila Taqavi Sangdehi, Fatemeh Asgarkhani, Bahram Bahrami, (2020). 'The Reasons of Taking Advantage of Slaves in Fatimids’ Political and Military System', Hostory of Islam, 20(79), pp.189-218. magiran.com/p2103001
سیده لیلا تقوی سنگدهی؛ فاطمه عسگر خانی؛ بهرام بهرامی. "عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان". فصلنامه تاریخ اسلام، 20 ،79 ، 1398، 189-218. magiran.com/p2103001
SeyedehLeila Taqavi Sangdehi; Fatemeh Asgarkhani; Bahram Bahrami. "The Reasons of Taking Advantage of Slaves in Fatimids’ Political and Military System", Hostory of Islam, 20, 79, 2020, 189-218. magiran.com/p2103001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال