ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاصمه قاسمی، (1399). چالش های حرفه ای زنان شاغل در رادیو و تلویزیون و تاثیر آن بر بازنمایی زنان، مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه، 2(6)، 71-86. magiran.com/p2103021
Asemeh Ghasemi , (2020). Professional Challenges of Female Employees of Radio and Television and its Impact on the Representation of Women, Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media, 2(6), 71-86. magiran.com/p2103021
عاصمه قاسمی، چالش های حرفه ای زنان شاغل در رادیو و تلویزیون و تاثیر آن بر بازنمایی زنان. مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه، 1399؛ 2(6): 71-86. magiran.com/p2103021
Asemeh Ghasemi , Professional Challenges of Female Employees of Radio and Television and its Impact on the Representation of Women, Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media, 2020; 2(6): 71-86. magiran.com/p2103021
عاصمه قاسمی، "چالش های حرفه ای زنان شاغل در رادیو و تلویزیون و تاثیر آن بر بازنمایی زنان"، مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه 2، شماره 6 (1399): 71-86. magiran.com/p2103021
Asemeh Ghasemi , "Professional Challenges of Female Employees of Radio and Television and its Impact on the Representation of Women", Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media 2, no.6 (2020): 71-86. magiran.com/p2103021
عاصمه قاسمی، (1399). 'چالش های حرفه ای زنان شاغل در رادیو و تلویزیون و تاثیر آن بر بازنمایی زنان'، مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه، 2(6)، صص.71-86. magiran.com/p2103021
Asemeh Ghasemi , (2020). 'Professional Challenges of Female Employees of Radio and Television and its Impact on the Representation of Women', Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media, 2(6), pp.71-86. magiran.com/p2103021
عاصمه قاسمی. "چالش های حرفه ای زنان شاغل در رادیو و تلویزیون و تاثیر آن بر بازنمایی زنان". مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه، 2 ،6 ، 1399، 71-86. magiran.com/p2103021
Asemeh Ghasemi . "Professional Challenges of Female Employees of Radio and Television and its Impact on the Representation of Women", Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media, 2, 6, 2020, 71-86. magiran.com/p2103021
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال