ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم نامنی، آزاده مذهب یوسفی، (1398). اثربخشی تلفیق روش های درمان پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و نگرش های ناکارآمد دختران نوجوان بی سرپرست، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، 5-27. magiran.com/p2103117
Ebrahim Namani, Azadeh Mozahab Yousefi, (2020). The Effectiveness of the Combination of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Mindfulness Methods on Cognitive Flexibility and Dysfunctional Attitudes among Orphan Adolescent Girls, Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), 5-27. magiran.com/p2103117
ابراهیم نامنی، آزاده مذهب یوسفی، اثربخشی تلفیق روش های درمان پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و نگرش های ناکارآمد دختران نوجوان بی سرپرست. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 1398؛ 9(2): 5-27. magiran.com/p2103117
Ebrahim Namani, Azadeh Mozahab Yousefi, The Effectiveness of the Combination of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Mindfulness Methods on Cognitive Flexibility and Dysfunctional Attitudes among Orphan Adolescent Girls, Research in Clinical Psychology and Counseling, 2020; 9(2): 5-27. magiran.com/p2103117
ابراهیم نامنی، آزاده مذهب یوسفی، "اثربخشی تلفیق روش های درمان پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و نگرش های ناکارآمد دختران نوجوان بی سرپرست"، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 9، شماره 2 (1398): 5-27. magiran.com/p2103117
Ebrahim Namani, Azadeh Mozahab Yousefi, "The Effectiveness of the Combination of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Mindfulness Methods on Cognitive Flexibility and Dysfunctional Attitudes among Orphan Adolescent Girls", Research in Clinical Psychology and Counseling 9, no.2 (2020): 5-27. magiran.com/p2103117
ابراهیم نامنی، آزاده مذهب یوسفی، (1398). 'اثربخشی تلفیق روش های درمان پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و نگرش های ناکارآمد دختران نوجوان بی سرپرست'، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، صص.5-27. magiran.com/p2103117
Ebrahim Namani, Azadeh Mozahab Yousefi, (2020). 'The Effectiveness of the Combination of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Mindfulness Methods on Cognitive Flexibility and Dysfunctional Attitudes among Orphan Adolescent Girls', Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), pp.5-27. magiran.com/p2103117
ابراهیم نامنی؛ آزاده مذهب یوسفی. "اثربخشی تلفیق روش های درمان پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و نگرش های ناکارآمد دختران نوجوان بی سرپرست". مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9 ،2 ، 1398، 5-27. magiran.com/p2103117
Ebrahim Namani; Azadeh Mozahab Yousefi. "The Effectiveness of the Combination of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Mindfulness Methods on Cognitive Flexibility and Dysfunctional Attitudes among Orphan Adolescent Girls", Research in Clinical Psychology and Counseling, 9, 2, 2020, 5-27. magiran.com/p2103117
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال