ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا پهلوان، قاسم آهی، (1398). اثربخشی مداخلات روان درمانی مثبت گرا بر اضطراب مرگ و کیفیت خواب زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، 28-42. magiran.com/p2103118
alireza pahlavan, ghasem ahi, (2020). Effectiveness of Positive Psychology Interventions on Death anxiety and sleep quality of Female Patients with Multiple Sclerosis (MS), Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), 28-42. magiran.com/p2103118
علیرضا پهلوان، قاسم آهی، اثربخشی مداخلات روان درمانی مثبت گرا بر اضطراب مرگ و کیفیت خواب زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس). مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 1398؛ 9(2): 28-42. magiran.com/p2103118
alireza pahlavan, ghasem ahi, Effectiveness of Positive Psychology Interventions on Death anxiety and sleep quality of Female Patients with Multiple Sclerosis (MS), Research in Clinical Psychology and Counseling, 2020; 9(2): 28-42. magiran.com/p2103118
علیرضا پهلوان، قاسم آهی، "اثربخشی مداخلات روان درمانی مثبت گرا بر اضطراب مرگ و کیفیت خواب زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)"، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 9، شماره 2 (1398): 28-42. magiran.com/p2103118
alireza pahlavan, ghasem ahi, "Effectiveness of Positive Psychology Interventions on Death anxiety and sleep quality of Female Patients with Multiple Sclerosis (MS)", Research in Clinical Psychology and Counseling 9, no.2 (2020): 28-42. magiran.com/p2103118
علیرضا پهلوان، قاسم آهی، (1398). 'اثربخشی مداخلات روان درمانی مثبت گرا بر اضطراب مرگ و کیفیت خواب زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)'، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، صص.28-42. magiran.com/p2103118
alireza pahlavan, ghasem ahi, (2020). 'Effectiveness of Positive Psychology Interventions on Death anxiety and sleep quality of Female Patients with Multiple Sclerosis (MS)', Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), pp.28-42. magiran.com/p2103118
علیرضا پهلوان؛ قاسم آهی. "اثربخشی مداخلات روان درمانی مثبت گرا بر اضطراب مرگ و کیفیت خواب زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)". مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9 ،2 ، 1398، 28-42. magiran.com/p2103118
alireza pahlavan; ghasem ahi. "Effectiveness of Positive Psychology Interventions on Death anxiety and sleep quality of Female Patients with Multiple Sclerosis (MS)", Research in Clinical Psychology and Counseling, 9, 2, 2020, 28-42. magiran.com/p2103118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال