ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد بداقی، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد، علی مشهدی، (1398). اثربخشی گروه درمانی بین فردی کوتاه مدت بر کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، 43-55. magiran.com/p2103119
sajjad Bodaghi, Mohammad javad Asghari ebrahimabad, Ali Mashhadi, (2020). The Effectiveness of Brief Interpersonal Psychotherapy on social anxiety disorder and Emotional Expression in college students, Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), 43-55. magiran.com/p2103119
سجاد بداقی، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد، علی مشهدی، اثربخشی گروه درمانی بین فردی کوتاه مدت بر کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 1398؛ 9(2): 43-55. magiran.com/p2103119
sajjad Bodaghi, Mohammad javad Asghari ebrahimabad, Ali Mashhadi, The Effectiveness of Brief Interpersonal Psychotherapy on social anxiety disorder and Emotional Expression in college students, Research in Clinical Psychology and Counseling, 2020; 9(2): 43-55. magiran.com/p2103119
سجاد بداقی، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد، علی مشهدی، "اثربخشی گروه درمانی بین فردی کوتاه مدت بر کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی"، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 9، شماره 2 (1398): 43-55. magiran.com/p2103119
sajjad Bodaghi, Mohammad javad Asghari ebrahimabad, Ali Mashhadi, "The Effectiveness of Brief Interpersonal Psychotherapy on social anxiety disorder and Emotional Expression in college students", Research in Clinical Psychology and Counseling 9, no.2 (2020): 43-55. magiran.com/p2103119
سجاد بداقی، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد، علی مشهدی، (1398). 'اثربخشی گروه درمانی بین فردی کوتاه مدت بر کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی'، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، صص.43-55. magiran.com/p2103119
sajjad Bodaghi, Mohammad javad Asghari ebrahimabad, Ali Mashhadi, (2020). 'The Effectiveness of Brief Interpersonal Psychotherapy on social anxiety disorder and Emotional Expression in college students', Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), pp.43-55. magiran.com/p2103119
سجاد بداقی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ علی مشهدی. "اثربخشی گروه درمانی بین فردی کوتاه مدت بر کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی". مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9 ،2 ، 1398، 43-55. magiran.com/p2103119
sajjad Bodaghi; Mohammad javad Asghari ebrahimabad; Ali Mashhadi. "The Effectiveness of Brief Interpersonal Psychotherapy on social anxiety disorder and Emotional Expression in college students", Research in Clinical Psychology and Counseling, 9, 2, 2020, 43-55. magiran.com/p2103119
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال