ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن فیاض صابری، حسن توزنده جانی، علی اکبر ثمری، حمید نجات، (1398). پیش ‏بینی پایداری ازدواج بر اساس سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با میانجی‏گری هوش هیجانی، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، 56-70. magiran.com/p2103120
Mohammad Hassan Fayyaz Saberi, Hassan Toozandehjani, Ali Akbar Samari, Hamid Nejat, (2020). Predicting marriage stability based on marital adjustment and sexual self-disclosure by the mediating role of emotional intelligence, Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), 56-70. magiran.com/p2103120
محمدحسن فیاض صابری، حسن توزنده جانی، علی اکبر ثمری، حمید نجات، پیش ‏بینی پایداری ازدواج بر اساس سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با میانجی‏گری هوش هیجانی. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 1398؛ 9(2): 56-70. magiran.com/p2103120
Mohammad Hassan Fayyaz Saberi, Hassan Toozandehjani, Ali Akbar Samari, Hamid Nejat, Predicting marriage stability based on marital adjustment and sexual self-disclosure by the mediating role of emotional intelligence, Research in Clinical Psychology and Counseling, 2020; 9(2): 56-70. magiran.com/p2103120
محمدحسن فیاض صابری، حسن توزنده جانی، علی اکبر ثمری، حمید نجات، "پیش ‏بینی پایداری ازدواج بر اساس سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با میانجی‏گری هوش هیجانی"، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 9، شماره 2 (1398): 56-70. magiran.com/p2103120
Mohammad Hassan Fayyaz Saberi, Hassan Toozandehjani, Ali Akbar Samari, Hamid Nejat, "Predicting marriage stability based on marital adjustment and sexual self-disclosure by the mediating role of emotional intelligence", Research in Clinical Psychology and Counseling 9, no.2 (2020): 56-70. magiran.com/p2103120
محمدحسن فیاض صابری، حسن توزنده جانی، علی اکبر ثمری، حمید نجات، (1398). 'پیش ‏بینی پایداری ازدواج بر اساس سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با میانجی‏گری هوش هیجانی'، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، صص.56-70. magiran.com/p2103120
Mohammad Hassan Fayyaz Saberi, Hassan Toozandehjani, Ali Akbar Samari, Hamid Nejat, (2020). 'Predicting marriage stability based on marital adjustment and sexual self-disclosure by the mediating role of emotional intelligence', Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), pp.56-70. magiran.com/p2103120
محمدحسن فیاض صابری؛ حسن توزنده جانی؛ علی اکبر ثمری؛ حمید نجات. "پیش ‏بینی پایداری ازدواج بر اساس سازگاری زناشویی و خودابرازی جنسی با میانجی‏گری هوش هیجانی". مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9 ،2 ، 1398، 56-70. magiran.com/p2103120
Mohammad Hassan Fayyaz Saberi; Hassan Toozandehjani; Ali Akbar Samari; Hamid Nejat. "Predicting marriage stability based on marital adjustment and sexual self-disclosure by the mediating role of emotional intelligence", Research in Clinical Psychology and Counseling, 9, 2, 2020, 56-70. magiran.com/p2103120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال