ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نوعی، عبدالله معتمدی، حسین اسکندری، نورعلی فرخی، مرجان پشت مشهدی، (1398). تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان در معرض خطر، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، 71-86. magiran.com/p2103121
Zahra Noei, Abdollah Moatamedy, Hossein Eskandari, Noorali Farokhi, Marjan Poshtmashhadi, (2020). Evaluating efficacy of a social responsibility- based educational program on at risk youth's tendency toward high- risk behaviors, Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), 71-86. magiran.com/p2103121
زهرا نوعی، عبدالله معتمدی، حسین اسکندری، نورعلی فرخی، مرجان پشت مشهدی، تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان در معرض خطر. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 1398؛ 9(2): 71-86. magiran.com/p2103121
Zahra Noei, Abdollah Moatamedy, Hossein Eskandari, Noorali Farokhi, Marjan Poshtmashhadi, Evaluating efficacy of a social responsibility- based educational program on at risk youth's tendency toward high- risk behaviors, Research in Clinical Psychology and Counseling, 2020; 9(2): 71-86. magiran.com/p2103121
زهرا نوعی، عبدالله معتمدی، حسین اسکندری، نورعلی فرخی، مرجان پشت مشهدی، "تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان در معرض خطر"، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 9، شماره 2 (1398): 71-86. magiran.com/p2103121
Zahra Noei, Abdollah Moatamedy, Hossein Eskandari, Noorali Farokhi, Marjan Poshtmashhadi, "Evaluating efficacy of a social responsibility- based educational program on at risk youth's tendency toward high- risk behaviors", Research in Clinical Psychology and Counseling 9, no.2 (2020): 71-86. magiran.com/p2103121
زهرا نوعی، عبدالله معتمدی، حسین اسکندری، نورعلی فرخی، مرجان پشت مشهدی، (1398). 'تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان در معرض خطر'، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، صص.71-86. magiran.com/p2103121
Zahra Noei, Abdollah Moatamedy, Hossein Eskandari, Noorali Farokhi, Marjan Poshtmashhadi, (2020). 'Evaluating efficacy of a social responsibility- based educational program on at risk youth's tendency toward high- risk behaviors', Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), pp.71-86. magiran.com/p2103121
زهرا نوعی؛ عبدالله معتمدی؛ حسین اسکندری؛ نورعلی فرخی؛ مرجان پشت مشهدی. "تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان در معرض خطر". مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9 ،2 ، 1398، 71-86. magiran.com/p2103121
Zahra Noei; Abdollah Moatamedy; Hossein Eskandari; Noorali Farokhi; Marjan Poshtmashhadi. "Evaluating efficacy of a social responsibility- based educational program on at risk youth's tendency toward high- risk behaviors", Research in Clinical Psychology and Counseling, 9, 2, 2020, 71-86. magiran.com/p2103121
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال