ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله احراری، فاطمه شهابی زاده، (1398). اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت خشم مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی: نقش تعدیلی ادراک دلبستگی دوران کودکی، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، 101-119. magiran.com/p2103123
AbdollaH Ahrari, fatemeh shahabizadeh, (2020). The Effects of Mindfulness-based Cognitive Behavioral Therapy of Anger Management in Cognitive Flexibility: Moderating Role of Perceived Childhood Attachment, Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), 101-119. magiran.com/p2103123
عبدالله احراری، فاطمه شهابی زاده، اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت خشم مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی: نقش تعدیلی ادراک دلبستگی دوران کودکی. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 1398؛ 9(2): 101-119. magiran.com/p2103123
AbdollaH Ahrari, fatemeh shahabizadeh, The Effects of Mindfulness-based Cognitive Behavioral Therapy of Anger Management in Cognitive Flexibility: Moderating Role of Perceived Childhood Attachment, Research in Clinical Psychology and Counseling, 2020; 9(2): 101-119. magiran.com/p2103123
عبدالله احراری، فاطمه شهابی زاده، "اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت خشم مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی: نقش تعدیلی ادراک دلبستگی دوران کودکی"، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 9، شماره 2 (1398): 101-119. magiran.com/p2103123
AbdollaH Ahrari, fatemeh shahabizadeh, "The Effects of Mindfulness-based Cognitive Behavioral Therapy of Anger Management in Cognitive Flexibility: Moderating Role of Perceived Childhood Attachment", Research in Clinical Psychology and Counseling 9, no.2 (2020): 101-119. magiran.com/p2103123
عبدالله احراری، فاطمه شهابی زاده، (1398). 'اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت خشم مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی: نقش تعدیلی ادراک دلبستگی دوران کودکی'، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، صص.101-119. magiran.com/p2103123
AbdollaH Ahrari, fatemeh shahabizadeh, (2020). 'The Effects of Mindfulness-based Cognitive Behavioral Therapy of Anger Management in Cognitive Flexibility: Moderating Role of Perceived Childhood Attachment', Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), pp.101-119. magiran.com/p2103123
عبدالله احراری؛ فاطمه شهابی زاده. "اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت خشم مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی: نقش تعدیلی ادراک دلبستگی دوران کودکی". مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9 ،2 ، 1398، 101-119. magiran.com/p2103123
AbdollaH Ahrari; fatemeh shahabizadeh. "The Effects of Mindfulness-based Cognitive Behavioral Therapy of Anger Management in Cognitive Flexibility: Moderating Role of Perceived Childhood Attachment", Research in Clinical Psychology and Counseling, 9, 2, 2020, 101-119. magiran.com/p2103123
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال