ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حانیه شعفی زاده، سمانه نجارپوریان، زهره سپهری شاملو، (1398). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش سیمبیس بر تمایزیافتگی، نگرش ها و انتظارات زناشویی در بین دختران مجرد دانشگاه هرمزگان، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، 120-140. magiran.com/p2103124
Hanie Shaafizadeh, Samaneh Najarpourian, Zohreh Sepehri Shamloo, (2020). The effectiveness of premarital education base of SYMBIS model on the differentiation of self , marital attitudes and expectations in Single girls in University of Hormozgan, Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), 120-140. magiran.com/p2103124
حانیه شعفی زاده، سمانه نجارپوریان، زهره سپهری شاملو، اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش سیمبیس بر تمایزیافتگی، نگرش ها و انتظارات زناشویی در بین دختران مجرد دانشگاه هرمزگان. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 1398؛ 9(2): 120-140. magiran.com/p2103124
Hanie Shaafizadeh, Samaneh Najarpourian, Zohreh Sepehri Shamloo, The effectiveness of premarital education base of SYMBIS model on the differentiation of self , marital attitudes and expectations in Single girls in University of Hormozgan, Research in Clinical Psychology and Counseling, 2020; 9(2): 120-140. magiran.com/p2103124
حانیه شعفی زاده، سمانه نجارپوریان، زهره سپهری شاملو، "اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش سیمبیس بر تمایزیافتگی، نگرش ها و انتظارات زناشویی در بین دختران مجرد دانشگاه هرمزگان"، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 9، شماره 2 (1398): 120-140. magiran.com/p2103124
Hanie Shaafizadeh, Samaneh Najarpourian, Zohreh Sepehri Shamloo, "The effectiveness of premarital education base of SYMBIS model on the differentiation of self , marital attitudes and expectations in Single girls in University of Hormozgan", Research in Clinical Psychology and Counseling 9, no.2 (2020): 120-140. magiran.com/p2103124
حانیه شعفی زاده، سمانه نجارپوریان، زهره سپهری شاملو، (1398). 'اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش سیمبیس بر تمایزیافتگی، نگرش ها و انتظارات زناشویی در بین دختران مجرد دانشگاه هرمزگان'، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9(2)، صص.120-140. magiran.com/p2103124
Hanie Shaafizadeh, Samaneh Najarpourian, Zohreh Sepehri Shamloo, (2020). 'The effectiveness of premarital education base of SYMBIS model on the differentiation of self , marital attitudes and expectations in Single girls in University of Hormozgan', Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), pp.120-140. magiran.com/p2103124
حانیه شعفی زاده؛ سمانه نجارپوریان؛ زهره سپهری شاملو. "اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش سیمبیس بر تمایزیافتگی، نگرش ها و انتظارات زناشویی در بین دختران مجرد دانشگاه هرمزگان". مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، 9 ،2 ، 1398، 120-140. magiran.com/p2103124
Hanie Shaafizadeh; Samaneh Najarpourian; Zohreh Sepehri Shamloo. "The effectiveness of premarital education base of SYMBIS model on the differentiation of self , marital attitudes and expectations in Single girls in University of Hormozgan", Research in Clinical Psychology and Counseling, 9, 2, 2020, 120-140. magiran.com/p2103124
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال