ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم باقری پناه، متین گل افروز، هنگامه بلورساز مشهدی، مریم مویدی مهر، مریم خروشی، (1399). بررسی نقش میانجی گر شفقت به خود در رابطه بین آسیب پذیری روان شناختی و دلبستگی به خدا در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1395، مجله پژوهش در دین و سلامت، 6(1)، 74-86. magiran.com/p2103138
Maryam Bagheri Panah, Matin Golafroz, Hengameh Boloorsaz Mashhadi, Maryam Moayedimehr, Maryam Khorooshi, (2020). The Mediating Role of Mediator of Self-compassion in the Relationship between Psychological Vulnerability and Attachment to God in Female Students Studying at in Karaj Islamic Azad University in 2016, Journal of Research on Religion & Health, 6(1), 74-86. magiran.com/p2103138
مریم باقری پناه، متین گل افروز، هنگامه بلورساز مشهدی، مریم مویدی مهر، مریم خروشی، بررسی نقش میانجی گر شفقت به خود در رابطه بین آسیب پذیری روان شناختی و دلبستگی به خدا در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1395. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1399؛ 6(1): 74-86. magiran.com/p2103138
Maryam Bagheri Panah, Matin Golafroz, Hengameh Boloorsaz Mashhadi, Maryam Moayedimehr, Maryam Khorooshi, The Mediating Role of Mediator of Self-compassion in the Relationship between Psychological Vulnerability and Attachment to God in Female Students Studying at in Karaj Islamic Azad University in 2016, Journal of Research on Religion & Health, 2020; 6(1): 74-86. magiran.com/p2103138
مریم باقری پناه، متین گل افروز، هنگامه بلورساز مشهدی، مریم مویدی مهر، مریم خروشی، "بررسی نقش میانجی گر شفقت به خود در رابطه بین آسیب پذیری روان شناختی و دلبستگی به خدا در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1395"، مجله پژوهش در دین و سلامت 6، شماره 1 (1399): 74-86. magiran.com/p2103138
Maryam Bagheri Panah, Matin Golafroz, Hengameh Boloorsaz Mashhadi, Maryam Moayedimehr, Maryam Khorooshi, "The Mediating Role of Mediator of Self-compassion in the Relationship between Psychological Vulnerability and Attachment to God in Female Students Studying at in Karaj Islamic Azad University in 2016", Journal of Research on Religion & Health 6, no.1 (2020): 74-86. magiran.com/p2103138
مریم باقری پناه، متین گل افروز، هنگامه بلورساز مشهدی، مریم مویدی مهر، مریم خروشی، (1399). 'بررسی نقش میانجی گر شفقت به خود در رابطه بین آسیب پذیری روان شناختی و دلبستگی به خدا در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1395'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 6(1)، صص.74-86. magiran.com/p2103138
Maryam Bagheri Panah, Matin Golafroz, Hengameh Boloorsaz Mashhadi, Maryam Moayedimehr, Maryam Khorooshi, (2020). 'The Mediating Role of Mediator of Self-compassion in the Relationship between Psychological Vulnerability and Attachment to God in Female Students Studying at in Karaj Islamic Azad University in 2016', Journal of Research on Religion & Health, 6(1), pp.74-86. magiran.com/p2103138
مریم باقری پناه؛ متین گل افروز؛ هنگامه بلورساز مشهدی؛ مریم مویدی مهر؛ مریم خروشی. "بررسی نقش میانجی گر شفقت به خود در رابطه بین آسیب پذیری روان شناختی و دلبستگی به خدا در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1395". مجله پژوهش در دین و سلامت، 6 ،1 ، 1399، 74-86. magiran.com/p2103138
Maryam Bagheri Panah; Matin Golafroz; Hengameh Boloorsaz Mashhadi; Maryam Moayedimehr; Maryam Khorooshi. "The Mediating Role of Mediator of Self-compassion in the Relationship between Psychological Vulnerability and Attachment to God in Female Students Studying at in Karaj Islamic Azad University in 2016", Journal of Research on Religion & Health, 6, 1, 2020, 74-86. magiran.com/p2103138
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال