ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Erfan Tasdighi, Ali Zahed Mehr, Arman Karimi Behnagh, Reza Arefizadeh, Maziar Gholampour Dehaki, Zahra Ghaemmaghami, Mehrzad Gholampour Dehaki, (2020). The Association between Thyroid Hormone Levels, and Coronary Slow Flow Phenomenon and Coronary Artery Disease in Euthyroid Patients, International Cardiovascular Research Journal, 14(1), 12-17. magiran.com/p2103146
Erfan Tasdighi, Ali Zahed Mehr, Arman Karimi Behnagh, Reza Arefizadeh, Maziar Gholampour Dehaki, Zahra Ghaemmaghami, Mehrzad Gholampour Dehaki, The Association between Thyroid Hormone Levels, and Coronary Slow Flow Phenomenon and Coronary Artery Disease in Euthyroid Patients, International Cardiovascular Research Journal, 2020; 14(1): 12-17. magiran.com/p2103146
Erfan Tasdighi, Ali Zahed Mehr, Arman Karimi Behnagh, Reza Arefizadeh, Maziar Gholampour Dehaki, Zahra Ghaemmaghami, Mehrzad Gholampour Dehaki, "The Association between Thyroid Hormone Levels, and Coronary Slow Flow Phenomenon and Coronary Artery Disease in Euthyroid Patients", International Cardiovascular Research Journal 14, no.1 (2020): 12-17. magiran.com/p2103146
Erfan Tasdighi, Ali Zahed Mehr, Arman Karimi Behnagh, Reza Arefizadeh, Maziar Gholampour Dehaki, Zahra Ghaemmaghami, Mehrzad Gholampour Dehaki, (2020). 'The Association between Thyroid Hormone Levels, and Coronary Slow Flow Phenomenon and Coronary Artery Disease in Euthyroid Patients', International Cardiovascular Research Journal, 14(1), pp.12-17. magiran.com/p2103146
Erfan Tasdighi; Ali Zahed Mehr; Arman Karimi Behnagh; Reza Arefizadeh; Maziar Gholampour Dehaki; Zahra Ghaemmaghami; Mehrzad Gholampour Dehaki. "The Association between Thyroid Hormone Levels, and Coronary Slow Flow Phenomenon and Coronary Artery Disease in Euthyroid Patients", International Cardiovascular Research Journal, 14, 1, 2020, 12-17. magiran.com/p2103146
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال