ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهراب مروتی، زهرا حسنی، (1396). واکاوی برخی از ترجمه های قرآن (بررسی موردی آیات 30 تا 33 سوره ص)، دانشنامه علوم قرآن و حدیث، 4(7)، 31. magiran.com/p2103161
Sohrab Morovati, Zahra Hasani, (2017). Examining some translations of the Qur’an (A Case Study of the Verses 30 to 33 of Surah Saad), , 4(7), 31. magiran.com/p2103161
سهراب مروتی، زهرا حسنی، واکاوی برخی از ترجمه های قرآن (بررسی موردی آیات 30 تا 33 سوره ص). دانشنامه علوم قرآن و حدیث، 1396؛ 4(7): 31. magiran.com/p2103161
Sohrab Morovati, Zahra Hasani, Examining some translations of the Qur’an (A Case Study of the Verses 30 to 33 of Surah Saad), , 2017; 4(7): 31. magiran.com/p2103161
سهراب مروتی، زهرا حسنی، "واکاوی برخی از ترجمه های قرآن (بررسی موردی آیات 30 تا 33 سوره ص)"، دانشنامه علوم قرآن و حدیث 4، شماره 7 (1396): 31. magiran.com/p2103161
Sohrab Morovati, Zahra Hasani, "Examining some translations of the Qur’an (A Case Study of the Verses 30 to 33 of Surah Saad)", 4, no.7 (2017): 31. magiran.com/p2103161
سهراب مروتی، زهرا حسنی، (1396). 'واکاوی برخی از ترجمه های قرآن (بررسی موردی آیات 30 تا 33 سوره ص)'، دانشنامه علوم قرآن و حدیث، 4(7)، صص.31. magiran.com/p2103161
Sohrab Morovati, Zahra Hasani, (2017). 'Examining some translations of the Qur’an (A Case Study of the Verses 30 to 33 of Surah Saad)', , 4(7), pp.31. magiran.com/p2103161
سهراب مروتی؛ زهرا حسنی. "واکاوی برخی از ترجمه های قرآن (بررسی موردی آیات 30 تا 33 سوره ص)". دانشنامه علوم قرآن و حدیث، 4 ،7 ، 1396، 31. magiran.com/p2103161
Sohrab Morovati; Zahra Hasani. "Examining some translations of the Qur’an (A Case Study of the Verses 30 to 33 of Surah Saad)", , 4, 7, 2017, 31. magiran.com/p2103161
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال