ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه لله گانی، فاطمه علی اکبری، سلیمان خیری، رضا مسعودی، (1398). اثربخشی برنامه توانمندسازی ایمنی بیمار با رویکرد تکنیک تحلیل حالات بالقوه خطا و آثار آن بر فرهنگ ایمنی در پرستاران بخش ویژه، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 5(4)، 38-48. magiran.com/p2103433
Sedigeh Lalegani, Fatemeh Aliakbari, Soolayman Khayeri, Reza Masoudi, (2020). The Effectiveness of Patient Safety Empowerment Program with the Technique of Failure Mode and Effects Analysis and Its Impact on the Safety Culture of Nurses in Critical Care Units, Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 5(4), 38-48. magiran.com/p2103433
صدیقه لله گانی، فاطمه علی اکبری، سلیمان خیری، رضا مسعودی، اثربخشی برنامه توانمندسازی ایمنی بیمار با رویکرد تکنیک تحلیل حالات بالقوه خطا و آثار آن بر فرهنگ ایمنی در پرستاران بخش ویژه. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 1398؛ 5(4): 38-48. magiran.com/p2103433
Sedigeh Lalegani, Fatemeh Aliakbari, Soolayman Khayeri, Reza Masoudi, The Effectiveness of Patient Safety Empowerment Program with the Technique of Failure Mode and Effects Analysis and Its Impact on the Safety Culture of Nurses in Critical Care Units, Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 2020; 5(4): 38-48. magiran.com/p2103433
صدیقه لله گانی، فاطمه علی اکبری، سلیمان خیری، رضا مسعودی، "اثربخشی برنامه توانمندسازی ایمنی بیمار با رویکرد تکنیک تحلیل حالات بالقوه خطا و آثار آن بر فرهنگ ایمنی در پرستاران بخش ویژه"، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 5، شماره 4 (1398): 38-48. magiran.com/p2103433
Sedigeh Lalegani, Fatemeh Aliakbari, Soolayman Khayeri, Reza Masoudi, "The Effectiveness of Patient Safety Empowerment Program with the Technique of Failure Mode and Effects Analysis and Its Impact on the Safety Culture of Nurses in Critical Care Units", Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 5, no.4 (2020): 38-48. magiran.com/p2103433
صدیقه لله گانی، فاطمه علی اکبری، سلیمان خیری، رضا مسعودی، (1398). 'اثربخشی برنامه توانمندسازی ایمنی بیمار با رویکرد تکنیک تحلیل حالات بالقوه خطا و آثار آن بر فرهنگ ایمنی در پرستاران بخش ویژه'، فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 5(4)، صص.38-48. magiran.com/p2103433
Sedigeh Lalegani, Fatemeh Aliakbari, Soolayman Khayeri, Reza Masoudi, (2020). 'The Effectiveness of Patient Safety Empowerment Program with the Technique of Failure Mode and Effects Analysis and Its Impact on the Safety Culture of Nurses in Critical Care Units', Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 5(4), pp.38-48. magiran.com/p2103433
صدیقه لله گانی؛ فاطمه علی اکبری؛ سلیمان خیری؛ رضا مسعودی. "اثربخشی برنامه توانمندسازی ایمنی بیمار با رویکرد تکنیک تحلیل حالات بالقوه خطا و آثار آن بر فرهنگ ایمنی در پرستاران بخش ویژه". فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 5 ،4 ، 1398، 38-48. magiran.com/p2103433
Sedigeh Lalegani; Fatemeh Aliakbari; Soolayman Khayeri; Reza Masoudi. "The Effectiveness of Patient Safety Empowerment Program with the Technique of Failure Mode and Effects Analysis and Its Impact on the Safety Culture of Nurses in Critical Care Units", Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 5, 4, 2020, 38-48. magiran.com/p2103433
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال