ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فردین محمدی، مهدی کرمانی، (1398). برساخت معنایی نهاد خانواده و ترکیب بندی آن در فضای رسانه‎ای؛ تحلیل فرهنگی-اجتماعی برنامه های ماهواره ای فارسی زبان، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 6(14)، 41-62. magiran.com/p2103452
Fardin Mohamamdi , Mahdi Kermani, (2020). Semantic construction of the family and its composition in the media: Socio-cultural analysis of Persian-language satellite programs, Journal of Sociology of Social Institutions, 6(14), 41-62. magiran.com/p2103452
فردین محمدی، مهدی کرمانی، برساخت معنایی نهاد خانواده و ترکیب بندی آن در فضای رسانه‎ای؛ تحلیل فرهنگی-اجتماعی برنامه های ماهواره ای فارسی زبان. مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 1398؛ 6(14): 41-62. magiran.com/p2103452
Fardin Mohamamdi , Mahdi Kermani, Semantic construction of the family and its composition in the media: Socio-cultural analysis of Persian-language satellite programs, Journal of Sociology of Social Institutions, 2020; 6(14): 41-62. magiran.com/p2103452
فردین محمدی، مهدی کرمانی، "برساخت معنایی نهاد خانواده و ترکیب بندی آن در فضای رسانه‎ای؛ تحلیل فرهنگی-اجتماعی برنامه های ماهواره ای فارسی زبان"، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 6، شماره 14 (1398): 41-62. magiran.com/p2103452
Fardin Mohamamdi , Mahdi Kermani, "Semantic construction of the family and its composition in the media: Socio-cultural analysis of Persian-language satellite programs", Journal of Sociology of Social Institutions 6, no.14 (2020): 41-62. magiran.com/p2103452
فردین محمدی، مهدی کرمانی، (1398). 'برساخت معنایی نهاد خانواده و ترکیب بندی آن در فضای رسانه‎ای؛ تحلیل فرهنگی-اجتماعی برنامه های ماهواره ای فارسی زبان'، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 6(14)، صص.41-62. magiran.com/p2103452
Fardin Mohamamdi , Mahdi Kermani, (2020). 'Semantic construction of the family and its composition in the media: Socio-cultural analysis of Persian-language satellite programs', Journal of Sociology of Social Institutions, 6(14), pp.41-62. magiran.com/p2103452
فردین محمدی؛ مهدی کرمانی. "برساخت معنایی نهاد خانواده و ترکیب بندی آن در فضای رسانه‎ای؛ تحلیل فرهنگی-اجتماعی برنامه های ماهواره ای فارسی زبان". مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 6 ،14 ، 1398، 41-62. magiran.com/p2103452
Fardin Mohamamdi ; Mahdi Kermani. "Semantic construction of the family and its composition in the media: Socio-cultural analysis of Persian-language satellite programs", Journal of Sociology of Social Institutions, 6, 14, 2020, 41-62. magiran.com/p2103452
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال