ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا قیاسی، مسعود مطلبی کاشانی، عزت الله حیدری، (1398). بررسی ارتباط بین جو ایمنی و رفتار ایمن در مجتمع پتروشیمی اراک در سال 1397، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 3(4)، 345-352. magiran.com/p2103508
Samira Ghiasi, Masoud Motlleby Kashani, Ezatollah Heidari, (2020). Investigating the Relationship between Safety Climate and Safe Behavior in Arak Petrochemical Complex in 2018, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 3(4), 345-352. magiran.com/p2103508
سمیرا قیاسی، مسعود مطلبی کاشانی، عزت الله حیدری، بررسی ارتباط بین جو ایمنی و رفتار ایمن در مجتمع پتروشیمی اراک در سال 1397. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1398؛ 3(4): 345-352. magiran.com/p2103508
Samira Ghiasi, Masoud Motlleby Kashani, Ezatollah Heidari, Investigating the Relationship between Safety Climate and Safe Behavior in Arak Petrochemical Complex in 2018, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2020; 3(4): 345-352. magiran.com/p2103508
سمیرا قیاسی، مسعود مطلبی کاشانی، عزت الله حیدری، "بررسی ارتباط بین جو ایمنی و رفتار ایمن در مجتمع پتروشیمی اراک در سال 1397"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 3، شماره 4 (1398): 345-352. magiran.com/p2103508
Samira Ghiasi, Masoud Motlleby Kashani, Ezatollah Heidari, "Investigating the Relationship between Safety Climate and Safe Behavior in Arak Petrochemical Complex in 2018", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 3, no.4 (2020): 345-352. magiran.com/p2103508
سمیرا قیاسی، مسعود مطلبی کاشانی، عزت الله حیدری، (1398). 'بررسی ارتباط بین جو ایمنی و رفتار ایمن در مجتمع پتروشیمی اراک در سال 1397'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 3(4)، صص.345-352. magiran.com/p2103508
Samira Ghiasi, Masoud Motlleby Kashani, Ezatollah Heidari, (2020). 'Investigating the Relationship between Safety Climate and Safe Behavior in Arak Petrochemical Complex in 2018', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 3(4), pp.345-352. magiran.com/p2103508
سمیرا قیاسی؛ مسعود مطلبی کاشانی؛ عزت الله حیدری. "بررسی ارتباط بین جو ایمنی و رفتار ایمن در مجتمع پتروشیمی اراک در سال 1397". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 3 ،4 ، 1398، 345-352. magiran.com/p2103508
Samira Ghiasi; Masoud Motlleby Kashani; Ezatollah Heidari. "Investigating the Relationship between Safety Climate and Safe Behavior in Arak Petrochemical Complex in 2018", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 3, 4, 2020, 345-352. magiran.com/p2103508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال