ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبری، محسن نوکاریزی، رضا رستمی، علی مقیمی، (1398). واکاوی مولفه های شناختی در فراگرد رفتار اطلاع یابی درمانگران با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناختی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(2)، 323-348. magiran.com/p2103536
Ali Akbari, Reza Rostami, Ali Moghimi, (2020). Cognitive Components Analysis in Therapists' Information Seeking Behavior Using Neuroscience Research Tools, Information Sciences & Technology, 35(2), 323-348. magiran.com/p2103536
علی اکبری، محسن نوکاریزی، رضا رستمی، علی مقیمی، واکاوی مولفه های شناختی در فراگرد رفتار اطلاع یابی درمانگران با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناختی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1398؛ 35(2): 323-348. magiran.com/p2103536
Ali Akbari, Reza Rostami, Ali Moghimi, Cognitive Components Analysis in Therapists' Information Seeking Behavior Using Neuroscience Research Tools, Information Sciences & Technology, 2020; 35(2): 323-348. magiran.com/p2103536
علی اکبری، محسن نوکاریزی، رضا رستمی، علی مقیمی، "واکاوی مولفه های شناختی در فراگرد رفتار اطلاع یابی درمانگران با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناختی"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 35، شماره 2 (1398): 323-348. magiran.com/p2103536
Ali Akbari, Reza Rostami, Ali Moghimi, "Cognitive Components Analysis in Therapists' Information Seeking Behavior Using Neuroscience Research Tools", Information Sciences & Technology 35, no.2 (2020): 323-348. magiran.com/p2103536
علی اکبری، محسن نوکاریزی، رضا رستمی، علی مقیمی، (1398). 'واکاوی مولفه های شناختی در فراگرد رفتار اطلاع یابی درمانگران با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناختی'، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35(2)، صص.323-348. magiran.com/p2103536
Ali Akbari, Reza Rostami, Ali Moghimi, (2020). 'Cognitive Components Analysis in Therapists' Information Seeking Behavior Using Neuroscience Research Tools', Information Sciences & Technology, 35(2), pp.323-348. magiran.com/p2103536
علی اکبری؛ محسن نوکاریزی؛ رضا رستمی؛ علی مقیمی. "واکاوی مولفه های شناختی در فراگرد رفتار اطلاع یابی درمانگران با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناختی". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35 ،2 ، 1398، 323-348. magiran.com/p2103536
Ali Akbari; Reza Rostami; Ali Moghimi. "Cognitive Components Analysis in Therapists' Information Seeking Behavior Using Neuroscience Research Tools", Information Sciences & Technology, 35, 2, 2020, 323-348. magiran.com/p2103536
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال