ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا نتنج، وحید ذات اکرم، (1398). رهیافتی بر حفاظت از منظر فرهنگی روستای تاریخی دوان، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38(168)، 19-34. magiran.com/p2103546
Mohammadreza Natanj, Vahid Zatakram, (2020). An Approach to the Conservation of Cultural Landscape in Historical Village of Davan, Housing And Rural Environment, 38(168), 19-34. magiran.com/p2103546
محمدرضا نتنج، وحید ذات اکرم، رهیافتی بر حفاظت از منظر فرهنگی روستای تاریخی دوان. فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1398؛ 38(168): 19-34. magiran.com/p2103546
Mohammadreza Natanj, Vahid Zatakram, An Approach to the Conservation of Cultural Landscape in Historical Village of Davan, Housing And Rural Environment, 2020; 38(168): 19-34. magiran.com/p2103546
محمدرضا نتنج، وحید ذات اکرم، "رهیافتی بر حفاظت از منظر فرهنگی روستای تاریخی دوان"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 38، شماره 168 (1398): 19-34. magiran.com/p2103546
Mohammadreza Natanj, Vahid Zatakram, "An Approach to the Conservation of Cultural Landscape in Historical Village of Davan", Housing And Rural Environment 38, no.168 (2020): 19-34. magiran.com/p2103546
محمدرضا نتنج، وحید ذات اکرم، (1398). 'رهیافتی بر حفاظت از منظر فرهنگی روستای تاریخی دوان'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38(168)، صص.19-34. magiran.com/p2103546
Mohammadreza Natanj, Vahid Zatakram, (2020). 'An Approach to the Conservation of Cultural Landscape in Historical Village of Davan', Housing And Rural Environment, 38(168), pp.19-34. magiran.com/p2103546
محمدرضا نتنج؛ وحید ذات اکرم. "رهیافتی بر حفاظت از منظر فرهنگی روستای تاریخی دوان". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38 ،168 ، 1398، 19-34. magiran.com/p2103546
Mohammadreza Natanj; Vahid Zatakram. "An Approach to the Conservation of Cultural Landscape in Historical Village of Davan", Housing And Rural Environment, 38, 168, 2020, 19-34. magiran.com/p2103546
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال