ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تارا جلالی، علیرضا فلاحی، سیدغلامرضا اسلامی، ژاله صابرنژاد، (1398). چارچوب شاهد محور فرایند طراحی مشارکتی در بازسازی های مسکن دایم پس از زمین لرزه های گیلان- زنجان 69، ورزقان 91 و کرمانشاه 96، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38(168)، 35-50. magiran.com/p2103547
Tara Jalali, Alireza Fallahi, SeyyedGholamreza Islami, Zhaleh Sabernejad, (2020). The Evidence Based Participatory Design Process Framework, in Post- Earthquake Permanent Housing ReconstructionGillan-Zanjan (1990), Varzaghan (2012) and Kermanshah (2017) Earthquakes, Housing And Rural Environment, 38(168), 35-50. magiran.com/p2103547
تارا جلالی، علیرضا فلاحی، سیدغلامرضا اسلامی، ژاله صابرنژاد، چارچوب شاهد محور فرایند طراحی مشارکتی در بازسازی های مسکن دایم پس از زمین لرزه های گیلان- زنجان 69، ورزقان 91 و کرمانشاه 96. فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1398؛ 38(168): 35-50. magiran.com/p2103547
Tara Jalali, Alireza Fallahi, SeyyedGholamreza Islami, Zhaleh Sabernejad, The Evidence Based Participatory Design Process Framework, in Post- Earthquake Permanent Housing ReconstructionGillan-Zanjan (1990), Varzaghan (2012) and Kermanshah (2017) Earthquakes, Housing And Rural Environment, 2020; 38(168): 35-50. magiran.com/p2103547
تارا جلالی، علیرضا فلاحی، سیدغلامرضا اسلامی، ژاله صابرنژاد، "چارچوب شاهد محور فرایند طراحی مشارکتی در بازسازی های مسکن دایم پس از زمین لرزه های گیلان- زنجان 69، ورزقان 91 و کرمانشاه 96"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 38، شماره 168 (1398): 35-50. magiran.com/p2103547
Tara Jalali, Alireza Fallahi, SeyyedGholamreza Islami, Zhaleh Sabernejad, "The Evidence Based Participatory Design Process Framework, in Post- Earthquake Permanent Housing ReconstructionGillan-Zanjan (1990), Varzaghan (2012) and Kermanshah (2017) Earthquakes", Housing And Rural Environment 38, no.168 (2020): 35-50. magiran.com/p2103547
تارا جلالی، علیرضا فلاحی، سیدغلامرضا اسلامی، ژاله صابرنژاد، (1398). 'چارچوب شاهد محور فرایند طراحی مشارکتی در بازسازی های مسکن دایم پس از زمین لرزه های گیلان- زنجان 69، ورزقان 91 و کرمانشاه 96'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38(168)، صص.35-50. magiran.com/p2103547
Tara Jalali, Alireza Fallahi, SeyyedGholamreza Islami, Zhaleh Sabernejad, (2020). 'The Evidence Based Participatory Design Process Framework, in Post- Earthquake Permanent Housing ReconstructionGillan-Zanjan (1990), Varzaghan (2012) and Kermanshah (2017) Earthquakes', Housing And Rural Environment, 38(168), pp.35-50. magiran.com/p2103547
تارا جلالی؛ علیرضا فلاحی؛ سیدغلامرضا اسلامی؛ ژاله صابرنژاد. "چارچوب شاهد محور فرایند طراحی مشارکتی در بازسازی های مسکن دایم پس از زمین لرزه های گیلان- زنجان 69، ورزقان 91 و کرمانشاه 96". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38 ،168 ، 1398، 35-50. magiran.com/p2103547
Tara Jalali; Alireza Fallahi; SeyyedGholamreza Islami; Zhaleh Sabernejad. "The Evidence Based Participatory Design Process Framework, in Post- Earthquake Permanent Housing ReconstructionGillan-Zanjan (1990), Varzaghan (2012) and Kermanshah (2017) Earthquakes", Housing And Rural Environment, 38, 168, 2020, 35-50. magiran.com/p2103547
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال