ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصوره درمحمدی، رضا رحیم نیا، محسن فتوحی اردکانی، (1398). بررسی آزمایشگاهی نقش تثبیت مکانیکی در بهبود مقاومت فشاری، کششی و خمشی خشت، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38(168)، 61-76. magiran.com/p2103549
Mansoure Dormohamadi, Reza Rahimnia, Mohsen Fotuhi Ardakani, (2020). Experimental Study of Mechanical Stabilization impact on Improving Compressive, Tensile and Flexural Strength of Adobe, Housing And Rural Environment, 38(168), 61-76. magiran.com/p2103549
منصوره درمحمدی، رضا رحیم نیا، محسن فتوحی اردکانی، بررسی آزمایشگاهی نقش تثبیت مکانیکی در بهبود مقاومت فشاری، کششی و خمشی خشت. فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1398؛ 38(168): 61-76. magiran.com/p2103549
Mansoure Dormohamadi, Reza Rahimnia, Mohsen Fotuhi Ardakani, Experimental Study of Mechanical Stabilization impact on Improving Compressive, Tensile and Flexural Strength of Adobe, Housing And Rural Environment, 2020; 38(168): 61-76. magiran.com/p2103549
منصوره درمحمدی، رضا رحیم نیا، محسن فتوحی اردکانی، "بررسی آزمایشگاهی نقش تثبیت مکانیکی در بهبود مقاومت فشاری، کششی و خمشی خشت"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 38، شماره 168 (1398): 61-76. magiran.com/p2103549
Mansoure Dormohamadi, Reza Rahimnia, Mohsen Fotuhi Ardakani, "Experimental Study of Mechanical Stabilization impact on Improving Compressive, Tensile and Flexural Strength of Adobe", Housing And Rural Environment 38, no.168 (2020): 61-76. magiran.com/p2103549
منصوره درمحمدی، رضا رحیم نیا، محسن فتوحی اردکانی، (1398). 'بررسی آزمایشگاهی نقش تثبیت مکانیکی در بهبود مقاومت فشاری، کششی و خمشی خشت'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38(168)، صص.61-76. magiran.com/p2103549
Mansoure Dormohamadi, Reza Rahimnia, Mohsen Fotuhi Ardakani, (2020). 'Experimental Study of Mechanical Stabilization impact on Improving Compressive, Tensile and Flexural Strength of Adobe', Housing And Rural Environment, 38(168), pp.61-76. magiran.com/p2103549
منصوره درمحمدی؛ رضا رحیم نیا؛ محسن فتوحی اردکانی. "بررسی آزمایشگاهی نقش تثبیت مکانیکی در بهبود مقاومت فشاری، کششی و خمشی خشت". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 38 ،168 ، 1398، 61-76. magiran.com/p2103549
Mansoure Dormohamadi; Reza Rahimnia; Mohsen Fotuhi Ardakani. "Experimental Study of Mechanical Stabilization impact on Improving Compressive, Tensile and Flexural Strength of Adobe", Housing And Rural Environment, 38, 168, 2020, 61-76. magiran.com/p2103549
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال