ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی حکیمی، زهرا رضازاده، رقیه عسکرنژاد، (1398). تحلیلی بر مکان یابی پایانه مسافربری روستایی در شهرها با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) و مدل الکترا (مطالعه موردی: شهر مشکین شهر)، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 6(1)، 81-101. magiran.com/p2103580
Hadi Hakimi, Zahra Rezazadeh, Roghayeh Askarnezhad, (2020). An Analysis of Rural Terminal Locations in Cities using the Weighted Linear Combination (WLC) Technique and ELECTRE Model (Case Study: Meshkinshahr), Journal of Geography and Urban Space Development, 6(1), 81-101. magiran.com/p2103580
هادی حکیمی، زهرا رضازاده، رقیه عسکرنژاد، تحلیلی بر مکان یابی پایانه مسافربری روستایی در شهرها با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) و مدل الکترا (مطالعه موردی: شهر مشکین شهر). مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 1398؛ 6(1): 81-101. magiran.com/p2103580
Hadi Hakimi, Zahra Rezazadeh, Roghayeh Askarnezhad, An Analysis of Rural Terminal Locations in Cities using the Weighted Linear Combination (WLC) Technique and ELECTRE Model (Case Study: Meshkinshahr), Journal of Geography and Urban Space Development, 2020; 6(1): 81-101. magiran.com/p2103580
هادی حکیمی، زهرا رضازاده، رقیه عسکرنژاد، "تحلیلی بر مکان یابی پایانه مسافربری روستایی در شهرها با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) و مدل الکترا (مطالعه موردی: شهر مشکین شهر)"، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری 6، شماره 1 (1398): 81-101. magiran.com/p2103580
Hadi Hakimi, Zahra Rezazadeh, Roghayeh Askarnezhad, "An Analysis of Rural Terminal Locations in Cities using the Weighted Linear Combination (WLC) Technique and ELECTRE Model (Case Study: Meshkinshahr)", Journal of Geography and Urban Space Development 6, no.1 (2020): 81-101. magiran.com/p2103580
هادی حکیمی، زهرا رضازاده، رقیه عسکرنژاد، (1398). 'تحلیلی بر مکان یابی پایانه مسافربری روستایی در شهرها با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) و مدل الکترا (مطالعه موردی: شهر مشکین شهر)'، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 6(1)، صص.81-101. magiran.com/p2103580
Hadi Hakimi, Zahra Rezazadeh, Roghayeh Askarnezhad, (2020). 'An Analysis of Rural Terminal Locations in Cities using the Weighted Linear Combination (WLC) Technique and ELECTRE Model (Case Study: Meshkinshahr)', Journal of Geography and Urban Space Development, 6(1), pp.81-101. magiran.com/p2103580
هادی حکیمی؛ زهرا رضازاده؛ رقیه عسکرنژاد. "تحلیلی بر مکان یابی پایانه مسافربری روستایی در شهرها با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) و مدل الکترا (مطالعه موردی: شهر مشکین شهر)". مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 6 ،1 ، 1398، 81-101. magiran.com/p2103580
Hadi Hakimi; Zahra Rezazadeh; Roghayeh Askarnezhad. "An Analysis of Rural Terminal Locations in Cities using the Weighted Linear Combination (WLC) Technique and ELECTRE Model (Case Study: Meshkinshahr)", Journal of Geography and Urban Space Development, 6, 1, 2020, 81-101. magiran.com/p2103580
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال