ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز بیگی زاده، حسنعلی موذن زادگان، غلامحسن کوشکی، (1398). کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 8(29)، 43-68. magiran.com/p2103623
Behrouz Beygizadeh, Hassanali Moazenzadegan, GholamHassan Kooshki , (2020). Exercising differential criminal procedure to legal personsIn the preparatory phase of research:fundamentals and effects, Journal of Criminal Law Reserch, 8(29), 43-68. magiran.com/p2103623
بهروز بیگی زاده، حسنعلی موذن زادگان، غلامحسن کوشکی، کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 1398؛ 8(29): 43-68. magiran.com/p2103623
Behrouz Beygizadeh, Hassanali Moazenzadegan, GholamHassan Kooshki , Exercising differential criminal procedure to legal personsIn the preparatory phase of research:fundamentals and effects, Journal of Criminal Law Reserch, 2020; 8(29): 43-68. magiran.com/p2103623
بهروز بیگی زاده، حسنعلی موذن زادگان، غلامحسن کوشکی، "کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی"، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 8، شماره 29 (1398): 43-68. magiran.com/p2103623
Behrouz Beygizadeh, Hassanali Moazenzadegan, GholamHassan Kooshki , "Exercising differential criminal procedure to legal personsIn the preparatory phase of research:fundamentals and effects", Journal of Criminal Law Reserch 8, no.29 (2020): 43-68. magiran.com/p2103623
بهروز بیگی زاده، حسنعلی موذن زادگان، غلامحسن کوشکی، (1398). 'کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی'، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 8(29)، صص.43-68. magiran.com/p2103623
Behrouz Beygizadeh, Hassanali Moazenzadegan, GholamHassan Kooshki , (2020). 'Exercising differential criminal procedure to legal personsIn the preparatory phase of research:fundamentals and effects', Journal of Criminal Law Reserch, 8(29), pp.43-68. magiran.com/p2103623
بهروز بیگی زاده؛ حسنعلی موذن زادگان؛ غلامحسن کوشکی. "کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 8 ،29 ، 1398، 43-68. magiran.com/p2103623
Behrouz Beygizadeh; Hassanali Moazenzadegan; GholamHassan Kooshki . "Exercising differential criminal procedure to legal personsIn the preparatory phase of research:fundamentals and effects", Journal of Criminal Law Reserch, 8, 29, 2020, 43-68. magiran.com/p2103623
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال