ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کتایون نجاریان، رضا عبدی، (1398). ارتباط بین ابعاد نابهنجار شخصیت و مشکلات بین فردی سالمندان، فصلنامه سالمند، 14(56)، 422-435. magiran.com/p2103764
Katayon Najarian, Reza Abdi, (2020). The Relationship between Maladaptive Personality Traits and Interpersonal Problems in Elderly People, Iranian Journal of Ageing, 14(56), 422-435. magiran.com/p2103764
کتایون نجاریان، رضا عبدی، ارتباط بین ابعاد نابهنجار شخصیت و مشکلات بین فردی سالمندان. فصلنامه سالمند، 1398؛ 14(56): 422-435. magiran.com/p2103764
Katayon Najarian, Reza Abdi, The Relationship between Maladaptive Personality Traits and Interpersonal Problems in Elderly People, Iranian Journal of Ageing, 2020; 14(56): 422-435. magiran.com/p2103764
کتایون نجاریان، رضا عبدی، "ارتباط بین ابعاد نابهنجار شخصیت و مشکلات بین فردی سالمندان"، فصلنامه سالمند 14، شماره 56 (1398): 422-435. magiran.com/p2103764
Katayon Najarian, Reza Abdi, "The Relationship between Maladaptive Personality Traits and Interpersonal Problems in Elderly People", Iranian Journal of Ageing 14, no.56 (2020): 422-435. magiran.com/p2103764
کتایون نجاریان، رضا عبدی، (1398). 'ارتباط بین ابعاد نابهنجار شخصیت و مشکلات بین فردی سالمندان'، فصلنامه سالمند، 14(56)، صص.422-435. magiran.com/p2103764
Katayon Najarian, Reza Abdi, (2020). 'The Relationship between Maladaptive Personality Traits and Interpersonal Problems in Elderly People', Iranian Journal of Ageing, 14(56), pp.422-435. magiran.com/p2103764
کتایون نجاریان؛ رضا عبدی. "ارتباط بین ابعاد نابهنجار شخصیت و مشکلات بین فردی سالمندان". فصلنامه سالمند، 14 ،56 ، 1398، 422-435. magiran.com/p2103764
Katayon Najarian; Reza Abdi. "The Relationship between Maladaptive Personality Traits and Interpersonal Problems in Elderly People", Iranian Journal of Ageing, 14, 56, 2020, 422-435. magiran.com/p2103764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال