ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساحل خاک کار، مهدی جهانگیری، سید محمد اسماعیل زاده، (1398). بررسی جایگاه سلامت و ابعاد آن در آموزه های اسلامی، نشریه دین و سلامت، 7(2)، 68-74. magiran.com/p2103786
Sahel Khakkar, Mahdi Jahangiri, Seyed Mohammad Esmaeil Zadeh, (2020). A Survey of Health Status and Its Dimensions in the Islamic Teachings, Religion and Health, 7(2), 68-74. magiran.com/p2103786
ساحل خاک کار، مهدی جهانگیری، سید محمد اسماعیل زاده، بررسی جایگاه سلامت و ابعاد آن در آموزه های اسلامی. نشریه دین و سلامت، 1398؛ 7(2): 68-74. magiran.com/p2103786
Sahel Khakkar, Mahdi Jahangiri, Seyed Mohammad Esmaeil Zadeh, A Survey of Health Status and Its Dimensions in the Islamic Teachings, Religion and Health, 2020; 7(2): 68-74. magiran.com/p2103786
ساحل خاک کار، مهدی جهانگیری، سید محمد اسماعیل زاده، "بررسی جایگاه سلامت و ابعاد آن در آموزه های اسلامی"، نشریه دین و سلامت 7، شماره 2 (1398): 68-74. magiran.com/p2103786
Sahel Khakkar, Mahdi Jahangiri, Seyed Mohammad Esmaeil Zadeh, "A Survey of Health Status and Its Dimensions in the Islamic Teachings", Religion and Health 7, no.2 (2020): 68-74. magiran.com/p2103786
ساحل خاک کار، مهدی جهانگیری، سید محمد اسماعیل زاده، (1398). 'بررسی جایگاه سلامت و ابعاد آن در آموزه های اسلامی'، نشریه دین و سلامت، 7(2)، صص.68-74. magiran.com/p2103786
Sahel Khakkar, Mahdi Jahangiri, Seyed Mohammad Esmaeil Zadeh, (2020). 'A Survey of Health Status and Its Dimensions in the Islamic Teachings', Religion and Health, 7(2), pp.68-74. magiran.com/p2103786
ساحل خاک کار؛ مهدی جهانگیری؛ سید محمد اسماعیل زاده. "بررسی جایگاه سلامت و ابعاد آن در آموزه های اسلامی". نشریه دین و سلامت، 7 ،2 ، 1398، 68-74. magiran.com/p2103786
Sahel Khakkar; Mahdi Jahangiri; Seyed Mohammad Esmaeil Zadeh. "A Survey of Health Status and Its Dimensions in the Islamic Teachings", Religion and Health, 7, 2, 2020, 68-74. magiran.com/p2103786
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال