ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدکاظم میرزاخانی، عبدالمحمد عابدیان کناری، علی معتمدزادگان، (1398). قابلیت هضم ظاهری پروتئین و اسیدهای آمینه برخی اقلام غذایی جانوری و گیاهی در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt 1869)، نشریه علوم و فنون شیلات، 8(2)، 83-89. magiran.com/p2103831
MohammadKazem Mirzakhani, Abdolmohammad Abedian Kenari, Ali Motamedzadegan, (2019). Evaluation of apparent protein and amino acids digestibility of some animal and plant proteins in Siberian sturgeon (Acipenser baerii, Brandt 1869) diet, Journal of Fisheries Science and Technology, 8(2), 83-89. magiran.com/p2103831
محمدکاظم میرزاخانی، عبدالمحمد عابدیان کناری، علی معتمدزادگان، قابلیت هضم ظاهری پروتئین و اسیدهای آمینه برخی اقلام غذایی جانوری و گیاهی در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt 1869). نشریه علوم و فنون شیلات، 1398؛ 8(2): 83-89. magiran.com/p2103831
MohammadKazem Mirzakhani, Abdolmohammad Abedian Kenari, Ali Motamedzadegan, Evaluation of apparent protein and amino acids digestibility of some animal and plant proteins in Siberian sturgeon (Acipenser baerii, Brandt 1869) diet, Journal of Fisheries Science and Technology, 2019; 8(2): 83-89. magiran.com/p2103831
محمدکاظم میرزاخانی، عبدالمحمد عابدیان کناری، علی معتمدزادگان، "قابلیت هضم ظاهری پروتئین و اسیدهای آمینه برخی اقلام غذایی جانوری و گیاهی در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt 1869)"، نشریه علوم و فنون شیلات 8، شماره 2 (1398): 83-89. magiran.com/p2103831
MohammadKazem Mirzakhani, Abdolmohammad Abedian Kenari, Ali Motamedzadegan, "Evaluation of apparent protein and amino acids digestibility of some animal and plant proteins in Siberian sturgeon (Acipenser baerii, Brandt 1869) diet", Journal of Fisheries Science and Technology 8, no.2 (2019): 83-89. magiran.com/p2103831
محمدکاظم میرزاخانی، عبدالمحمد عابدیان کناری، علی معتمدزادگان، (1398). 'قابلیت هضم ظاهری پروتئین و اسیدهای آمینه برخی اقلام غذایی جانوری و گیاهی در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt 1869)'، نشریه علوم و فنون شیلات، 8(2)، صص.83-89. magiran.com/p2103831
MohammadKazem Mirzakhani, Abdolmohammad Abedian Kenari, Ali Motamedzadegan, (2019). 'Evaluation of apparent protein and amino acids digestibility of some animal and plant proteins in Siberian sturgeon (Acipenser baerii, Brandt 1869) diet', Journal of Fisheries Science and Technology, 8(2), pp.83-89. magiran.com/p2103831
محمدکاظم میرزاخانی؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ علی معتمدزادگان. "قابلیت هضم ظاهری پروتئین و اسیدهای آمینه برخی اقلام غذایی جانوری و گیاهی در تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt 1869)". نشریه علوم و فنون شیلات، 8 ،2 ، 1398، 83-89. magiran.com/p2103831
MohammadKazem Mirzakhani; Abdolmohammad Abedian Kenari; Ali Motamedzadegan. "Evaluation of apparent protein and amino acids digestibility of some animal and plant proteins in Siberian sturgeon (Acipenser baerii, Brandt 1869) diet", Journal of Fisheries Science and Technology, 8, 2, 2019, 83-89. magiran.com/p2103831
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال