ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره فتان، حسن احمدی گاولیقی، محمدعلی سحری، (1398). تاثیر وزن مولکولی آبکافته ایزوله پروتئین عضله ماهی Sardinella sindensis حاصل از آنزیم پانکراتین روی خواص ضداکسایشی و ضددیابتی، نشریه علوم و فنون شیلات، 8(2)، 59-63. magiran.com/p2103832
B. Fatan, H. Ahmadi Gavlighi, M.A. Sahari, (2019). Effect of Molecular Weight of Isolated Protein Hydrolysate from Sardinella sindensis Obtained Using Pancratin on the Anti-Oxidative and Anti-Diabetic Properties, Journal of Fisheries Science and Technology, 8(2), 59-63. magiran.com/p2103832
بهاره فتان، حسن احمدی گاولیقی، محمدعلی سحری، تاثیر وزن مولکولی آبکافته ایزوله پروتئین عضله ماهی Sardinella sindensis حاصل از آنزیم پانکراتین روی خواص ضداکسایشی و ضددیابتی. نشریه علوم و فنون شیلات، 1398؛ 8(2): 59-63. magiran.com/p2103832
B. Fatan, H. Ahmadi Gavlighi, M.A. Sahari, Effect of Molecular Weight of Isolated Protein Hydrolysate from Sardinella sindensis Obtained Using Pancratin on the Anti-Oxidative and Anti-Diabetic Properties, Journal of Fisheries Science and Technology, 2019; 8(2): 59-63. magiran.com/p2103832
بهاره فتان، حسن احمدی گاولیقی، محمدعلی سحری، "تاثیر وزن مولکولی آبکافته ایزوله پروتئین عضله ماهی Sardinella sindensis حاصل از آنزیم پانکراتین روی خواص ضداکسایشی و ضددیابتی"، نشریه علوم و فنون شیلات 8، شماره 2 (1398): 59-63. magiran.com/p2103832
B. Fatan, H. Ahmadi Gavlighi, M.A. Sahari, "Effect of Molecular Weight of Isolated Protein Hydrolysate from Sardinella sindensis Obtained Using Pancratin on the Anti-Oxidative and Anti-Diabetic Properties", Journal of Fisheries Science and Technology 8, no.2 (2019): 59-63. magiran.com/p2103832
بهاره فتان، حسن احمدی گاولیقی، محمدعلی سحری، (1398). 'تاثیر وزن مولکولی آبکافته ایزوله پروتئین عضله ماهی Sardinella sindensis حاصل از آنزیم پانکراتین روی خواص ضداکسایشی و ضددیابتی'، نشریه علوم و فنون شیلات، 8(2)، صص.59-63. magiran.com/p2103832
B. Fatan, H. Ahmadi Gavlighi, M.A. Sahari, (2019). 'Effect of Molecular Weight of Isolated Protein Hydrolysate from Sardinella sindensis Obtained Using Pancratin on the Anti-Oxidative and Anti-Diabetic Properties', Journal of Fisheries Science and Technology, 8(2), pp.59-63. magiran.com/p2103832
بهاره فتان؛ حسن احمدی گاولیقی؛ محمدعلی سحری. "تاثیر وزن مولکولی آبکافته ایزوله پروتئین عضله ماهی Sardinella sindensis حاصل از آنزیم پانکراتین روی خواص ضداکسایشی و ضددیابتی". نشریه علوم و فنون شیلات، 8 ،2 ، 1398، 59-63. magiran.com/p2103832
B. Fatan; H. Ahmadi Gavlighi; M.A. Sahari. "Effect of Molecular Weight of Isolated Protein Hydrolysate from Sardinella sindensis Obtained Using Pancratin on the Anti-Oxidative and Anti-Diabetic Properties", Journal of Fisheries Science and Technology, 8, 2, 2019, 59-63. magiran.com/p2103832
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال