ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه شیخی، نسرین چوبکار، عبدالرضا آقاجانی، (1398). بررسی اثر جایگزینی نسبی گوشت قرمز با گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس غیرتخمیری، نشریه علوم و فنون شیلات، 8(2)، 67-73. magiran.com/p2103833
M. Sheykhi, N. Choobkar, A. Aghajani, (2019). Evaluation of the Effect of Replacing Red Meat with Cyprinus carpio Meat on Physicochemical and Textural Properties of Non-Fermented Sausage, Journal of Fisheries Science and Technology, 8(2), 67-73. magiran.com/p2103833
معصومه شیخی، نسرین چوبکار، عبدالرضا آقاجانی، بررسی اثر جایگزینی نسبی گوشت قرمز با گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس غیرتخمیری. نشریه علوم و فنون شیلات، 1398؛ 8(2): 67-73. magiran.com/p2103833
M. Sheykhi, N. Choobkar, A. Aghajani, Evaluation of the Effect of Replacing Red Meat with Cyprinus carpio Meat on Physicochemical and Textural Properties of Non-Fermented Sausage, Journal of Fisheries Science and Technology, 2019; 8(2): 67-73. magiran.com/p2103833
معصومه شیخی، نسرین چوبکار، عبدالرضا آقاجانی، "بررسی اثر جایگزینی نسبی گوشت قرمز با گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس غیرتخمیری"، نشریه علوم و فنون شیلات 8، شماره 2 (1398): 67-73. magiran.com/p2103833
M. Sheykhi, N. Choobkar, A. Aghajani, "Evaluation of the Effect of Replacing Red Meat with Cyprinus carpio Meat on Physicochemical and Textural Properties of Non-Fermented Sausage", Journal of Fisheries Science and Technology 8, no.2 (2019): 67-73. magiran.com/p2103833
معصومه شیخی، نسرین چوبکار، عبدالرضا آقاجانی، (1398). 'بررسی اثر جایگزینی نسبی گوشت قرمز با گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس غیرتخمیری'، نشریه علوم و فنون شیلات، 8(2)، صص.67-73. magiran.com/p2103833
M. Sheykhi, N. Choobkar, A. Aghajani, (2019). 'Evaluation of the Effect of Replacing Red Meat with Cyprinus carpio Meat on Physicochemical and Textural Properties of Non-Fermented Sausage', Journal of Fisheries Science and Technology, 8(2), pp.67-73. magiran.com/p2103833
معصومه شیخی؛ نسرین چوبکار؛ عبدالرضا آقاجانی. "بررسی اثر جایگزینی نسبی گوشت قرمز با گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس غیرتخمیری". نشریه علوم و فنون شیلات، 8 ،2 ، 1398، 67-73. magiran.com/p2103833
M. Sheykhi; N. Choobkar; A. Aghajani. "Evaluation of the Effect of Replacing Red Meat with Cyprinus carpio Meat on Physicochemical and Textural Properties of Non-Fermented Sausage", Journal of Fisheries Science and Technology, 8, 2, 2019, 67-73. magiran.com/p2103833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال