ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا جعفریان، حجت الله جعفریان، محمدرضا بیواره، (1398). تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر برخی از پارامترهای خون شناسی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در شرایط قبل و بعد از حمل ونقل های طولانی مدت در کیسه های پلاستیکی، نشریه علوم و فنون شیلات، 8(2)، 75-81. magiran.com/p2103834
Samira Jafaryan, Hojatollah Jafaryan, Mohammadreza Bivareh, (2019). The effect of probiotic protexin on some hematological parameters of Common carp juvenile (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) before and after long-distance transportation in plastic baggage, Journal of Fisheries Science and Technology, 8(2), 75-81. magiran.com/p2103834
سمیرا جعفریان، حجت الله جعفریان، محمدرضا بیواره، تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر برخی از پارامترهای خون شناسی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در شرایط قبل و بعد از حمل ونقل های طولانی مدت در کیسه های پلاستیکی. نشریه علوم و فنون شیلات، 1398؛ 8(2): 75-81. magiran.com/p2103834
Samira Jafaryan, Hojatollah Jafaryan, Mohammadreza Bivareh, The effect of probiotic protexin on some hematological parameters of Common carp juvenile (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) before and after long-distance transportation in plastic baggage, Journal of Fisheries Science and Technology, 2019; 8(2): 75-81. magiran.com/p2103834
سمیرا جعفریان، حجت الله جعفریان، محمدرضا بیواره، "تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر برخی از پارامترهای خون شناسی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در شرایط قبل و بعد از حمل ونقل های طولانی مدت در کیسه های پلاستیکی"، نشریه علوم و فنون شیلات 8، شماره 2 (1398): 75-81. magiran.com/p2103834
Samira Jafaryan, Hojatollah Jafaryan, Mohammadreza Bivareh, "The effect of probiotic protexin on some hematological parameters of Common carp juvenile (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) before and after long-distance transportation in plastic baggage", Journal of Fisheries Science and Technology 8, no.2 (2019): 75-81. magiran.com/p2103834
سمیرا جعفریان، حجت الله جعفریان، محمدرضا بیواره، (1398). 'تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر برخی از پارامترهای خون شناسی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در شرایط قبل و بعد از حمل ونقل های طولانی مدت در کیسه های پلاستیکی'، نشریه علوم و فنون شیلات، 8(2)، صص.75-81. magiran.com/p2103834
Samira Jafaryan, Hojatollah Jafaryan, Mohammadreza Bivareh, (2019). 'The effect of probiotic protexin on some hematological parameters of Common carp juvenile (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) before and after long-distance transportation in plastic baggage', Journal of Fisheries Science and Technology, 8(2), pp.75-81. magiran.com/p2103834
سمیرا جعفریان؛ حجت الله جعفریان؛ محمدرضا بیواره. "تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر برخی از پارامترهای خون شناسی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در شرایط قبل و بعد از حمل ونقل های طولانی مدت در کیسه های پلاستیکی". نشریه علوم و فنون شیلات، 8 ،2 ، 1398، 75-81. magiran.com/p2103834
Samira Jafaryan; Hojatollah Jafaryan; Mohammadreza Bivareh. "The effect of probiotic protexin on some hematological parameters of Common carp juvenile (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) before and after long-distance transportation in plastic baggage", Journal of Fisheries Science and Technology, 8, 2, 2019, 75-81. magiran.com/p2103834
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال