ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس زمانی، (1398). بررسی اثر عصاره نعناع (Mentha spicata L.) بر کیفیت شیمیایی و باکتریایی سوریمی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) طی نگهداری کوتاه مدت در یخچال، نشریه علوم و فنون شیلات، 8(2)، 99-108. magiran.com/p2103835
Abbas Zamani, (2019). Assessment of spearmint (Mentha spicata L.) extract effect on chemical and bacterial quality of Common kilka (Clupeonella cultriventris) surimi during short term storage in refrigerator, Journal of Fisheries Science and Technology, 8(2), 99-108. magiran.com/p2103835
عباس زمانی، بررسی اثر عصاره نعناع (Mentha spicata L.) بر کیفیت شیمیایی و باکتریایی سوریمی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) طی نگهداری کوتاه مدت در یخچال. نشریه علوم و فنون شیلات، 1398؛ 8(2): 99-108. magiran.com/p2103835
Abbas Zamani, Assessment of spearmint (Mentha spicata L.) extract effect on chemical and bacterial quality of Common kilka (Clupeonella cultriventris) surimi during short term storage in refrigerator, Journal of Fisheries Science and Technology, 2019; 8(2): 99-108. magiran.com/p2103835
عباس زمانی، "بررسی اثر عصاره نعناع (Mentha spicata L.) بر کیفیت شیمیایی و باکتریایی سوریمی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) طی نگهداری کوتاه مدت در یخچال"، نشریه علوم و فنون شیلات 8، شماره 2 (1398): 99-108. magiran.com/p2103835
Abbas Zamani, "Assessment of spearmint (Mentha spicata L.) extract effect on chemical and bacterial quality of Common kilka (Clupeonella cultriventris) surimi during short term storage in refrigerator", Journal of Fisheries Science and Technology 8, no.2 (2019): 99-108. magiran.com/p2103835
عباس زمانی، (1398). 'بررسی اثر عصاره نعناع (Mentha spicata L.) بر کیفیت شیمیایی و باکتریایی سوریمی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) طی نگهداری کوتاه مدت در یخچال'، نشریه علوم و فنون شیلات، 8(2)، صص.99-108. magiran.com/p2103835
Abbas Zamani, (2019). 'Assessment of spearmint (Mentha spicata L.) extract effect on chemical and bacterial quality of Common kilka (Clupeonella cultriventris) surimi during short term storage in refrigerator', Journal of Fisheries Science and Technology, 8(2), pp.99-108. magiran.com/p2103835
عباس زمانی. "بررسی اثر عصاره نعناع (Mentha spicata L.) بر کیفیت شیمیایی و باکتریایی سوریمی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) طی نگهداری کوتاه مدت در یخچال". نشریه علوم و فنون شیلات، 8 ،2 ، 1398، 99-108. magiran.com/p2103835
Abbas Zamani. "Assessment of spearmint (Mentha spicata L.) extract effect on chemical and bacterial quality of Common kilka (Clupeonella cultriventris) surimi during short term storage in refrigerator", Journal of Fisheries Science and Technology, 8, 2, 2019, 99-108. magiran.com/p2103835
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال