ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یزدان موحدی ، عباس موسیوند، مهدی پورجعفر، (1398). تاثیر بازی توان بخشی بر افزایش توجه مستمر، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 15(3)، 6. magiran.com/p2103940
Yazdan Movahedi, Ali Mousivand, Mahdi Pourjafar, (2019). Impact of Rehabilitation Gameson Increasing Continuous Attention, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 15(3), 6. magiran.com/p2103940
یزدان موحدی ، عباس موسیوند، مهدی پورجعفر، تاثیر بازی توان بخشی بر افزایش توجه مستمر. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1398؛ 15(3): 6. magiran.com/p2103940
Yazdan Movahedi, Ali Mousivand, Mahdi Pourjafar, Impact of Rehabilitation Gameson Increasing Continuous Attention, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2019; 15(3): 6. magiran.com/p2103940
یزدان موحدی ، عباس موسیوند، مهدی پورجعفر، "تاثیر بازی توان بخشی بر افزایش توجه مستمر"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 15، شماره 3 (1398): 6. magiran.com/p2103940
Yazdan Movahedi, Ali Mousivand, Mahdi Pourjafar, "Impact of Rehabilitation Gameson Increasing Continuous Attention", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 15, no.3 (2019): 6. magiran.com/p2103940
یزدان موحدی ، عباس موسیوند، مهدی پورجعفر، (1398). 'تاثیر بازی توان بخشی بر افزایش توجه مستمر'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 15(3)، صص.6. magiran.com/p2103940
Yazdan Movahedi, Ali Mousivand, Mahdi Pourjafar, (2019). 'Impact of Rehabilitation Gameson Increasing Continuous Attention', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 15(3), pp.6. magiran.com/p2103940
یزدان موحدی ؛ عباس موسیوند؛ مهدی پورجعفر. "تاثیر بازی توان بخشی بر افزایش توجه مستمر". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 15 ،3 ، 1398، 6. magiran.com/p2103940
Yazdan Movahedi; Ali Mousivand; Mahdi Pourjafar. "Impact of Rehabilitation Gameson Increasing Continuous Attention", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 15, 3, 2019, 6. magiran.com/p2103940
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال