ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام مقصودیان، فرشید جندقی علایی، مهدی نعمت زاده، (1398). بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن با مقاومت معمولی حاوی الیاف فلزی و الیاف پلیمری اصلاح شده، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 19(6)، 129. magiran.com/p2103978
Shahram Maghsoodian, Farshid Jandaghi Alaee, Mehdi Nematzadeh, (2020). Experimental investigation on mechanical properties of normal strength concrete containing crimped-end hooked steel and modified polymer fibers, Quranic Knowledge Research, 19(6), 129. magiran.com/p2103978
شهرام مقصودیان، فرشید جندقی علایی، مهدی نعمت زاده، بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن با مقاومت معمولی حاوی الیاف فلزی و الیاف پلیمری اصلاح شده. فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 1398؛ 19(6): 129. magiran.com/p2103978
Shahram Maghsoodian, Farshid Jandaghi Alaee, Mehdi Nematzadeh, Experimental investigation on mechanical properties of normal strength concrete containing crimped-end hooked steel and modified polymer fibers, Quranic Knowledge Research, 2020; 19(6): 129. magiran.com/p2103978
شهرام مقصودیان، فرشید جندقی علایی، مهدی نعمت زاده، "بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن با مقاومت معمولی حاوی الیاف فلزی و الیاف پلیمری اصلاح شده"، فصلنامه مهندسی عمران مدرس 19، شماره 6 (1398): 129. magiran.com/p2103978
Shahram Maghsoodian, Farshid Jandaghi Alaee, Mehdi Nematzadeh, "Experimental investigation on mechanical properties of normal strength concrete containing crimped-end hooked steel and modified polymer fibers", Quranic Knowledge Research 19, no.6 (2020): 129. magiran.com/p2103978
شهرام مقصودیان، فرشید جندقی علایی، مهدی نعمت زاده، (1398). 'بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن با مقاومت معمولی حاوی الیاف فلزی و الیاف پلیمری اصلاح شده'، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 19(6)، صص.129. magiran.com/p2103978
Shahram Maghsoodian, Farshid Jandaghi Alaee, Mehdi Nematzadeh, (2020). 'Experimental investigation on mechanical properties of normal strength concrete containing crimped-end hooked steel and modified polymer fibers', Quranic Knowledge Research, 19(6), pp.129. magiran.com/p2103978
شهرام مقصودیان؛ فرشید جندقی علایی؛ مهدی نعمت زاده. "بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن با مقاومت معمولی حاوی الیاف فلزی و الیاف پلیمری اصلاح شده". فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 19 ،6 ، 1398، 129. magiran.com/p2103978
Shahram Maghsoodian; Farshid Jandaghi Alaee; Mehdi Nematzadeh. "Experimental investigation on mechanical properties of normal strength concrete containing crimped-end hooked steel and modified polymer fibers", Quranic Knowledge Research, 19, 6, 2020, 129. magiran.com/p2103978
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال