ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه عبدالهی، اسما عبدالله یار، محمدمهدی دوست محمدی، (1398). تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر فعالیت های روزانه و میزان خستگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، مجله آموزش پرستاری، 8(6)، 1-7. magiran.com/p2104022
Mahdieh Abdolahi, Asma Abdollahyar, Mohammadmahdi Doustmohamadi, (2020). The Effect of Care Program based on Roy Adaptation Model on Fatigue and Activities of Daily Living of Patients with Heart Failure, Journal of Nursing Education, 8(6), 1-7. magiran.com/p2104022
مهدیه عبدالهی، اسما عبدالله یار، محمدمهدی دوست محمدی، تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر فعالیت های روزانه و میزان خستگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی. مجله آموزش پرستاری، 1398؛ 8(6): 1-7. magiran.com/p2104022
Mahdieh Abdolahi, Asma Abdollahyar, Mohammadmahdi Doustmohamadi, The Effect of Care Program based on Roy Adaptation Model on Fatigue and Activities of Daily Living of Patients with Heart Failure, Journal of Nursing Education, 2020; 8(6): 1-7. magiran.com/p2104022
مهدیه عبدالهی، اسما عبدالله یار، محمدمهدی دوست محمدی، "تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر فعالیت های روزانه و میزان خستگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی"، مجله آموزش پرستاری 8، شماره 6 (1398): 1-7. magiran.com/p2104022
Mahdieh Abdolahi, Asma Abdollahyar, Mohammadmahdi Doustmohamadi, "The Effect of Care Program based on Roy Adaptation Model on Fatigue and Activities of Daily Living of Patients with Heart Failure", Journal of Nursing Education 8, no.6 (2020): 1-7. magiran.com/p2104022
مهدیه عبدالهی، اسما عبدالله یار، محمدمهدی دوست محمدی، (1398). 'تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر فعالیت های روزانه و میزان خستگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی'، مجله آموزش پرستاری، 8(6)، صص.1-7. magiran.com/p2104022
Mahdieh Abdolahi, Asma Abdollahyar, Mohammadmahdi Doustmohamadi, (2020). 'The Effect of Care Program based on Roy Adaptation Model on Fatigue and Activities of Daily Living of Patients with Heart Failure', Journal of Nursing Education, 8(6), pp.1-7. magiran.com/p2104022
مهدیه عبدالهی؛ اسما عبدالله یار؛ محمدمهدی دوست محمدی. "تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر فعالیت های روزانه و میزان خستگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی". مجله آموزش پرستاری، 8 ،6 ، 1398، 1-7. magiran.com/p2104022
Mahdieh Abdolahi; Asma Abdollahyar; Mohammadmahdi Doustmohamadi. "The Effect of Care Program based on Roy Adaptation Model on Fatigue and Activities of Daily Living of Patients with Heart Failure", Journal of Nursing Education, 8, 6, 2020, 1-7. magiran.com/p2104022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال