ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم ستوده، افسانه امیری بهروسی، رعنا بهادری، حسن حبیبی، سالم مرمضی، (1399). پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی، فعالیت آنزیم های گوارشی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره های حاوی نانوذرات سولفات منگنز، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(4)، 299-314. magiran.com/p2104087
Ebrahim Sotoudeh , Afsaneh Amiri Behrosi, Raana Bahadori, Hasan Habibi, Salim Morammazi, (2020). Nonspecific immune responses, activity of digestive enzymes and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets containing manganese sulfate nanoparticles, Journal of Animan Researches, 32(4), 299-314. magiran.com/p2104087
ابراهیم ستوده، افسانه امیری بهروسی، رعنا بهادری، حسن حبیبی، سالم مرمضی، پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی، فعالیت آنزیم های گوارشی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره های حاوی نانوذرات سولفات منگنز. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1399؛ 32(4): 299-314. magiran.com/p2104087
Ebrahim Sotoudeh , Afsaneh Amiri Behrosi, Raana Bahadori, Hasan Habibi, Salim Morammazi, Nonspecific immune responses, activity of digestive enzymes and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets containing manganese sulfate nanoparticles, Journal of Animan Researches, 2020; 32(4): 299-314. magiran.com/p2104087
ابراهیم ستوده، افسانه امیری بهروسی، رعنا بهادری، حسن حبیبی، سالم مرمضی، "پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی، فعالیت آنزیم های گوارشی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره های حاوی نانوذرات سولفات منگنز"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 4 (1399): 299-314. magiran.com/p2104087
Ebrahim Sotoudeh , Afsaneh Amiri Behrosi, Raana Bahadori, Hasan Habibi, Salim Morammazi, "Nonspecific immune responses, activity of digestive enzymes and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets containing manganese sulfate nanoparticles", Journal of Animan Researches 32, no.4 (2020): 299-314. magiran.com/p2104087
ابراهیم ستوده، افسانه امیری بهروسی، رعنا بهادری، حسن حبیبی، سالم مرمضی، (1399). 'پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی، فعالیت آنزیم های گوارشی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره های حاوی نانوذرات سولفات منگنز'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(4)، صص.299-314. magiran.com/p2104087
Ebrahim Sotoudeh , Afsaneh Amiri Behrosi, Raana Bahadori, Hasan Habibi, Salim Morammazi, (2020). 'Nonspecific immune responses, activity of digestive enzymes and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets containing manganese sulfate nanoparticles', Journal of Animan Researches, 32(4), pp.299-314. magiran.com/p2104087
ابراهیم ستوده؛ افسانه امیری بهروسی؛ رعنا بهادری؛ حسن حبیبی؛ سالم مرمضی. "پاسخ های ایمنی غیر اختصاصی، فعالیت آنزیم های گوارشی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره های حاوی نانوذرات سولفات منگنز". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،4 ، 1399، 299-314. magiran.com/p2104087
Ebrahim Sotoudeh ; Afsaneh Amiri Behrosi; Raana Bahadori; Hasan Habibi; Salim Morammazi. "Nonspecific immune responses, activity of digestive enzymes and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets containing manganese sulfate nanoparticles", Journal of Animan Researches, 32, 4, 2020, 299-314. magiran.com/p2104087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال