ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین مخلص آبادی، سالار درافشان، فاطمه پیکان حیرتی، عیسی ابراهیمی درچه، (1399). آیا تغذیه با جیره حاوی آستاگزانتین می تواند منجر به بهبود پاسخ های فیزیولوژیک ماهی پرت (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) در مواجهه با نانو ذرات نقره محلول در آب شود؟، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(4)، 329-346. magiran.com/p2104089
Amin Mokhlasabady Farahany, Salar Dorafshan , Fatemeh Paykan Heyrati, Issa Ebrahimi, (2020). Can feeding on diet enriched with astaxanthin improve physiological responses of parrot fish (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) after exposure to water-born silver nanoparticle?, Journal of Animan Researches, 32(4), 329-346. magiran.com/p2104089
امین مخلص آبادی، سالار درافشان، فاطمه پیکان حیرتی، عیسی ابراهیمی درچه، آیا تغذیه با جیره حاوی آستاگزانتین می تواند منجر به بهبود پاسخ های فیزیولوژیک ماهی پرت (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) در مواجهه با نانو ذرات نقره محلول در آب شود؟. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1399؛ 32(4): 329-346. magiran.com/p2104089
Amin Mokhlasabady Farahany, Salar Dorafshan , Fatemeh Paykan Heyrati, Issa Ebrahimi, Can feeding on diet enriched with astaxanthin improve physiological responses of parrot fish (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) after exposure to water-born silver nanoparticle?, Journal of Animan Researches, 2020; 32(4): 329-346. magiran.com/p2104089
امین مخلص آبادی، سالار درافشان، فاطمه پیکان حیرتی، عیسی ابراهیمی درچه، "آیا تغذیه با جیره حاوی آستاگزانتین می تواند منجر به بهبود پاسخ های فیزیولوژیک ماهی پرت (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) در مواجهه با نانو ذرات نقره محلول در آب شود؟"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 4 (1399): 329-346. magiran.com/p2104089
Amin Mokhlasabady Farahany, Salar Dorafshan , Fatemeh Paykan Heyrati, Issa Ebrahimi, "Can feeding on diet enriched with astaxanthin improve physiological responses of parrot fish (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) after exposure to water-born silver nanoparticle?", Journal of Animan Researches 32, no.4 (2020): 329-346. magiran.com/p2104089
امین مخلص آبادی، سالار درافشان، فاطمه پیکان حیرتی، عیسی ابراهیمی درچه، (1399). 'آیا تغذیه با جیره حاوی آستاگزانتین می تواند منجر به بهبود پاسخ های فیزیولوژیک ماهی پرت (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) در مواجهه با نانو ذرات نقره محلول در آب شود؟'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(4)، صص.329-346. magiran.com/p2104089
Amin Mokhlasabady Farahany, Salar Dorafshan , Fatemeh Paykan Heyrati, Issa Ebrahimi, (2020). 'Can feeding on diet enriched with astaxanthin improve physiological responses of parrot fish (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) after exposure to water-born silver nanoparticle?', Journal of Animan Researches, 32(4), pp.329-346. magiran.com/p2104089
امین مخلص آبادی؛ سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ عیسی ابراهیمی درچه. "آیا تغذیه با جیره حاوی آستاگزانتین می تواند منجر به بهبود پاسخ های فیزیولوژیک ماهی پرت (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) در مواجهه با نانو ذرات نقره محلول در آب شود؟". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،4 ، 1399، 329-346. magiran.com/p2104089
Amin Mokhlasabady Farahany; Salar Dorafshan ; Fatemeh Paykan Heyrati; Issa Ebrahimi. "Can feeding on diet enriched with astaxanthin improve physiological responses of parrot fish (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) after exposure to water-born silver nanoparticle?", Journal of Animan Researches, 32, 4, 2020, 329-346. magiran.com/p2104089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال