ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه فارسی، کبری فتوحی، جاماسب نوذری، سید حسین گلدانساز، وحید حسینی نوه، (1399). تاثیر دوره های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک بیضه و کیسه جفت گیری Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(4)، 362-375. magiran.com/p2104090
Fatemeh Farsi, Kobra Fotouhi, Jamasb Nozari , Hossein Goldansaz, Vahid Hosseininaveh, (2020). Effect of different light diets on the morphometric changes of the testicles and bursa copulatrix of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae), Journal of Animan Researches, 32(4), 362-375. magiran.com/p2104090
فاطمه فارسی، کبری فتوحی، جاماسب نوذری، سید حسین گلدانساز، وحید حسینی نوه، تاثیر دوره های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک بیضه و کیسه جفت گیری Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1399؛ 32(4): 362-375. magiran.com/p2104090
Fatemeh Farsi, Kobra Fotouhi, Jamasb Nozari , Hossein Goldansaz, Vahid Hosseininaveh, Effect of different light diets on the morphometric changes of the testicles and bursa copulatrix of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae), Journal of Animan Researches, 2020; 32(4): 362-375. magiran.com/p2104090
فاطمه فارسی، کبری فتوحی، جاماسب نوذری، سید حسین گلدانساز، وحید حسینی نوه، "تاثیر دوره های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک بیضه و کیسه جفت گیری Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 4 (1399): 362-375. magiran.com/p2104090
Fatemeh Farsi, Kobra Fotouhi, Jamasb Nozari , Hossein Goldansaz, Vahid Hosseininaveh, "Effect of different light diets on the morphometric changes of the testicles and bursa copulatrix of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)", Journal of Animan Researches 32, no.4 (2020): 362-375. magiran.com/p2104090
فاطمه فارسی، کبری فتوحی، جاماسب نوذری، سید حسین گلدانساز، وحید حسینی نوه، (1399). 'تاثیر دوره های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک بیضه و کیسه جفت گیری Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(4)، صص.362-375. magiran.com/p2104090
Fatemeh Farsi, Kobra Fotouhi, Jamasb Nozari , Hossein Goldansaz, Vahid Hosseininaveh, (2020). 'Effect of different light diets on the morphometric changes of the testicles and bursa copulatrix of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)', Journal of Animan Researches, 32(4), pp.362-375. magiran.com/p2104090
فاطمه فارسی؛ کبری فتوحی؛ جاماسب نوذری؛ سید حسین گلدانساز؛ وحید حسینی نوه. "تاثیر دوره های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک بیضه و کیسه جفت گیری Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،4 ، 1399، 362-375. magiran.com/p2104090
Fatemeh Farsi; Kobra Fotouhi; Jamasb Nozari ; Hossein Goldansaz; Vahid Hosseininaveh. "Effect of different light diets on the morphometric changes of the testicles and bursa copulatrix of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)", Journal of Animan Researches, 32, 4, 2020, 362-375. magiran.com/p2104090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال