ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدیه جعفری، بهزاد مسیحی پور، علیرضا فروزان، (1399). بررسی مورفولوژی و فراوانی سلول های خونی عقرب Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae)، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(4)، 376-388. magiran.com/p2104091
Hedieh Jafari , Behzad Masihipour, Alireza Forouzan, (2020). Study on morphology and abundance of hemocytes in Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae), Journal of Animan Researches, 32(4), 376-388. magiran.com/p2104091
هدیه جعفری، بهزاد مسیحی پور، علیرضا فروزان، بررسی مورفولوژی و فراوانی سلول های خونی عقرب Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae). مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1399؛ 32(4): 376-388. magiran.com/p2104091
Hedieh Jafari , Behzad Masihipour, Alireza Forouzan, Study on morphology and abundance of hemocytes in Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae), Journal of Animan Researches, 2020; 32(4): 376-388. magiran.com/p2104091
هدیه جعفری، بهزاد مسیحی پور، علیرضا فروزان، "بررسی مورفولوژی و فراوانی سلول های خونی عقرب Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae)"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 4 (1399): 376-388. magiran.com/p2104091
Hedieh Jafari , Behzad Masihipour, Alireza Forouzan, "Study on morphology and abundance of hemocytes in Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae)", Journal of Animan Researches 32, no.4 (2020): 376-388. magiran.com/p2104091
هدیه جعفری، بهزاد مسیحی پور، علیرضا فروزان، (1399). 'بررسی مورفولوژی و فراوانی سلول های خونی عقرب Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae)'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(4)، صص.376-388. magiran.com/p2104091
Hedieh Jafari , Behzad Masihipour, Alireza Forouzan, (2020). 'Study on morphology and abundance of hemocytes in Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae)', Journal of Animan Researches, 32(4), pp.376-388. magiran.com/p2104091
هدیه جعفری؛ بهزاد مسیحی پور؛ علیرضا فروزان. "بررسی مورفولوژی و فراوانی سلول های خونی عقرب Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae)". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،4 ، 1399، 376-388. magiran.com/p2104091
Hedieh Jafari ; Behzad Masihipour; Alireza Forouzan. "Study on morphology and abundance of hemocytes in Mesobuthus eupeus (Scorpiones: Buthidae)", Journal of Animan Researches, 32, 4, 2020, 376-388. magiran.com/p2104091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال