ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسرور ذاکری نسب، شهلا جمیلی، احسان رمضانی فرد، سید محمد رضا فاطمی، علیرضا ولی پور، علی ماشینچیان مرادی، وجیهه خلیلی، شهلا امری، رضا خمیرانی، محمود رامین، (1399). آنتوژنی تغییرات آنزیمهای گوارشی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides)، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(4)، 405-419. magiran.com/p2104093
Masrour Zakeri Nasab , Shahla Jamili, Ehsan Ramezani Fard, Seyed Fatemi, Alireza Vali Pour, Ali Mashinchian Moradi, Vajihe Khalili, Shahla Amri, Reza Khomeyrani, Mahmood Ramin, (2020). Ontogeny of the alterations of digestive enzymes of Alburnus chalcoides, Journal of Animan Researches, 32(4), 405-419. magiran.com/p2104093
مسرور ذاکری نسب، شهلا جمیلی، احسان رمضانی فرد، سید محمد رضا فاطمی، علیرضا ولی پور، علی ماشینچیان مرادی، وجیهه خلیلی، شهلا امری، رضا خمیرانی، محمود رامین، آنتوژنی تغییرات آنزیمهای گوارشی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides). مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1399؛ 32(4): 405-419. magiran.com/p2104093
Masrour Zakeri Nasab , Shahla Jamili, Ehsan Ramezani Fard, Seyed Fatemi, Alireza Vali Pour, Ali Mashinchian Moradi, Vajihe Khalili, Shahla Amri, Reza Khomeyrani, Mahmood Ramin, Ontogeny of the alterations of digestive enzymes of Alburnus chalcoides, Journal of Animan Researches, 2020; 32(4): 405-419. magiran.com/p2104093
مسرور ذاکری نسب، شهلا جمیلی، احسان رمضانی فرد، سید محمد رضا فاطمی، علیرضا ولی پور، علی ماشینچیان مرادی، وجیهه خلیلی، شهلا امری، رضا خمیرانی، محمود رامین، "آنتوژنی تغییرات آنزیمهای گوارشی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides)"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 4 (1399): 405-419. magiran.com/p2104093
Masrour Zakeri Nasab , Shahla Jamili, Ehsan Ramezani Fard, Seyed Fatemi, Alireza Vali Pour, Ali Mashinchian Moradi, Vajihe Khalili, Shahla Amri, Reza Khomeyrani, Mahmood Ramin, "Ontogeny of the alterations of digestive enzymes of Alburnus chalcoides", Journal of Animan Researches 32, no.4 (2020): 405-419. magiran.com/p2104093
مسرور ذاکری نسب، شهلا جمیلی، احسان رمضانی فرد، سید محمد رضا فاطمی، علیرضا ولی پور، علی ماشینچیان مرادی، وجیهه خلیلی، شهلا امری، رضا خمیرانی، محمود رامین، (1399). 'آنتوژنی تغییرات آنزیمهای گوارشی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides)'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(4)، صص.405-419. magiran.com/p2104093
Masrour Zakeri Nasab , Shahla Jamili, Ehsan Ramezani Fard, Seyed Fatemi, Alireza Vali Pour, Ali Mashinchian Moradi, Vajihe Khalili, Shahla Amri, Reza Khomeyrani, Mahmood Ramin, (2020). 'Ontogeny of the alterations of digestive enzymes of Alburnus chalcoides', Journal of Animan Researches, 32(4), pp.405-419. magiran.com/p2104093
مسرور ذاکری نسب؛ شهلا جمیلی؛ احسان رمضانی فرد؛ سید محمد رضا فاطمی؛ علیرضا ولی پور؛ علی ماشینچیان مرادی؛ وجیهه خلیلی؛ شهلا امری؛ رضا خمیرانی؛ محمود رامین. "آنتوژنی تغییرات آنزیمهای گوارشی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides)". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،4 ، 1399، 405-419. magiran.com/p2104093
Masrour Zakeri Nasab ; Shahla Jamili; Ehsan Ramezani Fard; Seyed Fatemi; Alireza Vali Pour; Ali Mashinchian Moradi; Vajihe Khalili; Shahla Amri; Reza Khomeyrani; Mahmood Ramin. "Ontogeny of the alterations of digestive enzymes of Alburnus chalcoides", Journal of Animan Researches, 32, 4, 2020, 405-419. magiran.com/p2104093
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال