ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لقمان ملکی، حمیدرضا حیدری، ادریس قادری، (1399). آلودگی ماهیان آب شیرین حوزه ی قشلاق، استان کردستان به انگل های کرمی، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(4)، 420-429. magiran.com/p2104094
Loghman Maleki , Hamidreza Heidari, Edris Ghaderi, (2020). Infection of freshwater fishes to helminth parasites in Gheshlagh basins, Kurdistan Province, Journal of Animan Researches, 32(4), 420-429. magiran.com/p2104094
لقمان ملکی، حمیدرضا حیدری، ادریس قادری، آلودگی ماهیان آب شیرین حوزه ی قشلاق، استان کردستان به انگل های کرمی. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1399؛ 32(4): 420-429. magiran.com/p2104094
Loghman Maleki , Hamidreza Heidari, Edris Ghaderi, Infection of freshwater fishes to helminth parasites in Gheshlagh basins, Kurdistan Province, Journal of Animan Researches, 2020; 32(4): 420-429. magiran.com/p2104094
لقمان ملکی، حمیدرضا حیدری، ادریس قادری، "آلودگی ماهیان آب شیرین حوزه ی قشلاق، استان کردستان به انگل های کرمی"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 4 (1399): 420-429. magiran.com/p2104094
Loghman Maleki , Hamidreza Heidari, Edris Ghaderi, "Infection of freshwater fishes to helminth parasites in Gheshlagh basins, Kurdistan Province", Journal of Animan Researches 32, no.4 (2020): 420-429. magiran.com/p2104094
لقمان ملکی، حمیدرضا حیدری، ادریس قادری، (1399). 'آلودگی ماهیان آب شیرین حوزه ی قشلاق، استان کردستان به انگل های کرمی'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(4)، صص.420-429. magiran.com/p2104094
Loghman Maleki , Hamidreza Heidari, Edris Ghaderi, (2020). 'Infection of freshwater fishes to helminth parasites in Gheshlagh basins, Kurdistan Province', Journal of Animan Researches, 32(4), pp.420-429. magiran.com/p2104094
لقمان ملکی؛ حمیدرضا حیدری؛ ادریس قادری. "آلودگی ماهیان آب شیرین حوزه ی قشلاق، استان کردستان به انگل های کرمی". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،4 ، 1399، 420-429. magiran.com/p2104094
Loghman Maleki ; Hamidreza Heidari; Edris Ghaderi. "Infection of freshwater fishes to helminth parasites in Gheshlagh basins, Kurdistan Province", Journal of Animan Researches, 32, 4, 2020, 420-429. magiran.com/p2104094
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال