ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روشن نیکبخت، الهام کریمی مقدم، زینب نصیرخانی، (1399). مقادیر سرمی پروتئین واکنشی C مادری در اوایل بارداری برای پیش بینی نوزادان با وزن کوچک برای سن بارداری و زایمان زودرس، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(3)، 157-164. magiran.com/p2104139
Roshan Nikbakht, Elham Karimi Moghadam, Zeinab Nasirkhani, (2020). Maternal serum levels of C-reactive protein at early pregnancy to predict fetal growth restriction and preterm delivery: A prospective cohort study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(3), 157-164. magiran.com/p2104139
روشن نیکبخت، الهام کریمی مقدم، زینب نصیرخانی، مقادیر سرمی پروتئین واکنشی C مادری در اوایل بارداری برای پیش بینی نوزادان با وزن کوچک برای سن بارداری و زایمان زودرس. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1399؛ 18(3): 157-164. magiran.com/p2104139
Roshan Nikbakht, Elham Karimi Moghadam, Zeinab Nasirkhani, Maternal serum levels of C-reactive protein at early pregnancy to predict fetal growth restriction and preterm delivery: A prospective cohort study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2020; 18(3): 157-164. magiran.com/p2104139
روشن نیکبخت، الهام کریمی مقدم، زینب نصیرخانی، "مقادیر سرمی پروتئین واکنشی C مادری در اوایل بارداری برای پیش بینی نوزادان با وزن کوچک برای سن بارداری و زایمان زودرس"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 18، شماره 3 (1399): 157-164. magiran.com/p2104139
Roshan Nikbakht, Elham Karimi Moghadam, Zeinab Nasirkhani, "Maternal serum levels of C-reactive protein at early pregnancy to predict fetal growth restriction and preterm delivery: A prospective cohort study", International Journal of Reproductive BioMedicine 18, no.3 (2020): 157-164. magiran.com/p2104139
روشن نیکبخت، الهام کریمی مقدم، زینب نصیرخانی، (1399). 'مقادیر سرمی پروتئین واکنشی C مادری در اوایل بارداری برای پیش بینی نوزادان با وزن کوچک برای سن بارداری و زایمان زودرس'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(3)، صص.157-164. magiran.com/p2104139
Roshan Nikbakht, Elham Karimi Moghadam, Zeinab Nasirkhani, (2020). 'Maternal serum levels of C-reactive protein at early pregnancy to predict fetal growth restriction and preterm delivery: A prospective cohort study', International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(3), pp.157-164. magiran.com/p2104139
روشن نیکبخت؛ الهام کریمی مقدم؛ زینب نصیرخانی. "مقادیر سرمی پروتئین واکنشی C مادری در اوایل بارداری برای پیش بینی نوزادان با وزن کوچک برای سن بارداری و زایمان زودرس". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18 ،3 ، 1399، 157-164. magiran.com/p2104139
Roshan Nikbakht; Elham Karimi Moghadam; Zeinab Nasirkhani. "Maternal serum levels of C-reactive protein at early pregnancy to predict fetal growth restriction and preterm delivery: A prospective cohort study", International Journal of Reproductive BioMedicine, 18, 3, 2020, 157-164. magiran.com/p2104139
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال