ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هاجر پاشا، زهرا بصیرت، محبوبه فرامرزی، فرزان خیرخواه، (1399). آیا روان درمانی جنسی به عنوان جایگزین قابل اعتماد نسبت به بوپروپیون پیوسته رهش برای بهبود عملکرد جنسی در زنان نابارور است؟ یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(3)، 175-186. magiran.com/p2104141
Hajar Pasha, Zahra Basirat, Mahbobeh Faramarzi, Farzan Kheirkhah, (2020). Is psychosexual therapy a reliable alternative to bupropion extended-release to promote the sexual function in infertile women? An RCT, International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(3), 175-186. magiran.com/p2104141
هاجر پاشا، زهرا بصیرت، محبوبه فرامرزی، فرزان خیرخواه، آیا روان درمانی جنسی به عنوان جایگزین قابل اعتماد نسبت به بوپروپیون پیوسته رهش برای بهبود عملکرد جنسی در زنان نابارور است؟ یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1399؛ 18(3): 175-186. magiran.com/p2104141
Hajar Pasha, Zahra Basirat, Mahbobeh Faramarzi, Farzan Kheirkhah, Is psychosexual therapy a reliable alternative to bupropion extended-release to promote the sexual function in infertile women? An RCT, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2020; 18(3): 175-186. magiran.com/p2104141
هاجر پاشا، زهرا بصیرت، محبوبه فرامرزی، فرزان خیرخواه، "آیا روان درمانی جنسی به عنوان جایگزین قابل اعتماد نسبت به بوپروپیون پیوسته رهش برای بهبود عملکرد جنسی در زنان نابارور است؟ یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 18، شماره 3 (1399): 175-186. magiran.com/p2104141
Hajar Pasha, Zahra Basirat, Mahbobeh Faramarzi, Farzan Kheirkhah, "Is psychosexual therapy a reliable alternative to bupropion extended-release to promote the sexual function in infertile women? An RCT", International Journal of Reproductive BioMedicine 18, no.3 (2020): 175-186. magiran.com/p2104141
هاجر پاشا، زهرا بصیرت، محبوبه فرامرزی، فرزان خیرخواه، (1399). 'آیا روان درمانی جنسی به عنوان جایگزین قابل اعتماد نسبت به بوپروپیون پیوسته رهش برای بهبود عملکرد جنسی در زنان نابارور است؟ یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(3)، صص.175-186. magiran.com/p2104141
Hajar Pasha, Zahra Basirat, Mahbobeh Faramarzi, Farzan Kheirkhah, (2020). 'Is psychosexual therapy a reliable alternative to bupropion extended-release to promote the sexual function in infertile women? An RCT', International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(3), pp.175-186. magiran.com/p2104141
هاجر پاشا؛ زهرا بصیرت؛ محبوبه فرامرزی؛ فرزان خیرخواه. "آیا روان درمانی جنسی به عنوان جایگزین قابل اعتماد نسبت به بوپروپیون پیوسته رهش برای بهبود عملکرد جنسی در زنان نابارور است؟ یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18 ،3 ، 1399، 175-186. magiran.com/p2104141
Hajar Pasha; Zahra Basirat; Mahbobeh Faramarzi; Farzan Kheirkhah. "Is psychosexual therapy a reliable alternative to bupropion extended-release to promote the sexual function in infertile women? An RCT", International Journal of Reproductive BioMedicine, 18, 3, 2020, 175-186. magiran.com/p2104141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال