ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد نصرالله زاده، مرتضی خمیری، ماندانا محمودی، علیرضا صادقی، مریم ابراهیمی، (1399). شناسایی و بررسی قابلیت ضد میکروبی سویه های حاصل از لبنیات تخمیری سنتی ایران به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی بر باکتری های بیماری زا لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا انتریکا و اشریشیا کلای، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 13(5)، 392-405. magiran.com/p2104246
Ahmad Nasrollahzadeh, Morteza Khomeiri, Mndana Mahmoudi, Alireza Sadeghi, Maryam Ebrahimi, (2020). Identification and Evaluation of the Antimicrobial Potential of Strains Derived from Traditional Fermented Dairy Products of Iran as A Biological Preservative Against Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica and Escherichia coli, Iranian Journal of Medical Microbiology, 13(5), 392-405. magiran.com/p2104246
احمد نصرالله زاده، مرتضی خمیری، ماندانا محمودی، علیرضا صادقی، مریم ابراهیمی، شناسایی و بررسی قابلیت ضد میکروبی سویه های حاصل از لبنیات تخمیری سنتی ایران به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی بر باکتری های بیماری زا لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا انتریکا و اشریشیا کلای. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1399؛ 13(5): 392-405. magiran.com/p2104246
Ahmad Nasrollahzadeh, Morteza Khomeiri, Mndana Mahmoudi, Alireza Sadeghi, Maryam Ebrahimi, Identification and Evaluation of the Antimicrobial Potential of Strains Derived from Traditional Fermented Dairy Products of Iran as A Biological Preservative Against Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica and Escherichia coli, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2020; 13(5): 392-405. magiran.com/p2104246
احمد نصرالله زاده، مرتضی خمیری، ماندانا محمودی، علیرضا صادقی، مریم ابراهیمی، "شناسایی و بررسی قابلیت ضد میکروبی سویه های حاصل از لبنیات تخمیری سنتی ایران به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی بر باکتری های بیماری زا لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا انتریکا و اشریشیا کلای"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 13، شماره 5 (1399): 392-405. magiran.com/p2104246
Ahmad Nasrollahzadeh, Morteza Khomeiri, Mndana Mahmoudi, Alireza Sadeghi, Maryam Ebrahimi, "Identification and Evaluation of the Antimicrobial Potential of Strains Derived from Traditional Fermented Dairy Products of Iran as A Biological Preservative Against Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica and Escherichia coli", Iranian Journal of Medical Microbiology 13, no.5 (2020): 392-405. magiran.com/p2104246
احمد نصرالله زاده، مرتضی خمیری، ماندانا محمودی، علیرضا صادقی، مریم ابراهیمی، (1399). 'شناسایی و بررسی قابلیت ضد میکروبی سویه های حاصل از لبنیات تخمیری سنتی ایران به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی بر باکتری های بیماری زا لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا انتریکا و اشریشیا کلای'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 13(5)، صص.392-405. magiran.com/p2104246
Ahmad Nasrollahzadeh, Morteza Khomeiri, Mndana Mahmoudi, Alireza Sadeghi, Maryam Ebrahimi, (2020). 'Identification and Evaluation of the Antimicrobial Potential of Strains Derived from Traditional Fermented Dairy Products of Iran as A Biological Preservative Against Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica and Escherichia coli', Iranian Journal of Medical Microbiology, 13(5), pp.392-405. magiran.com/p2104246
احمد نصرالله زاده؛ مرتضی خمیری؛ ماندانا محمودی؛ علیرضا صادقی؛ مریم ابراهیمی. "شناسایی و بررسی قابلیت ضد میکروبی سویه های حاصل از لبنیات تخمیری سنتی ایران به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی بر باکتری های بیماری زا لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا انتریکا و اشریشیا کلای". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 13 ،5 ، 1399، 392-405. magiran.com/p2104246
Ahmad Nasrollahzadeh; Morteza Khomeiri; Mndana Mahmoudi; Alireza Sadeghi; Maryam Ebrahimi. "Identification and Evaluation of the Antimicrobial Potential of Strains Derived from Traditional Fermented Dairy Products of Iran as A Biological Preservative Against Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica and Escherichia coli", Iranian Journal of Medical Microbiology, 13, 5, 2020, 392-405. magiran.com/p2104246
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال