ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب قمی، فرزانه تفویضی، وحید ناصح، ایمان اکبرزاده، (1399). اثر عصاره Artemisia ciniformis بر بیان ژن پمپ افلاکس norA در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین توسط Real Time PCR، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(1)، 55-69. magiran.com/p2104274
Zeynab Ghomi, Farzaneh Tafvizi, Vahid Naseh, Iman Akbarzadeh, (2020). Effect of Artemisia ciniformis Extract on Expression of NorA Efflux Pump Gene in Ciprofloxacin Resistant Staphylococcus aureus by Real Time PCR, Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(1), 55-69. magiran.com/p2104274
زینب قمی، فرزانه تفویضی، وحید ناصح، ایمان اکبرزاده، اثر عصاره Artemisia ciniformis بر بیان ژن پمپ افلاکس norA در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین توسط Real Time PCR. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1399؛ 14(1): 55-69. magiran.com/p2104274
Zeynab Ghomi, Farzaneh Tafvizi, Vahid Naseh, Iman Akbarzadeh, Effect of Artemisia ciniformis Extract on Expression of NorA Efflux Pump Gene in Ciprofloxacin Resistant Staphylococcus aureus by Real Time PCR, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2020; 14(1): 55-69. magiran.com/p2104274
زینب قمی، فرزانه تفویضی، وحید ناصح، ایمان اکبرزاده، "اثر عصاره Artemisia ciniformis بر بیان ژن پمپ افلاکس norA در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین توسط Real Time PCR"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 14، شماره 1 (1399): 55-69. magiran.com/p2104274
Zeynab Ghomi, Farzaneh Tafvizi, Vahid Naseh, Iman Akbarzadeh, "Effect of Artemisia ciniformis Extract on Expression of NorA Efflux Pump Gene in Ciprofloxacin Resistant Staphylococcus aureus by Real Time PCR", Iranian Journal of Medical Microbiology 14, no.1 (2020): 55-69. magiran.com/p2104274
زینب قمی، فرزانه تفویضی، وحید ناصح، ایمان اکبرزاده، (1399). 'اثر عصاره Artemisia ciniformis بر بیان ژن پمپ افلاکس norA در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین توسط Real Time PCR'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(1)، صص.55-69. magiran.com/p2104274
Zeynab Ghomi, Farzaneh Tafvizi, Vahid Naseh, Iman Akbarzadeh, (2020). 'Effect of Artemisia ciniformis Extract on Expression of NorA Efflux Pump Gene in Ciprofloxacin Resistant Staphylococcus aureus by Real Time PCR', Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(1), pp.55-69. magiran.com/p2104274
زینب قمی؛ فرزانه تفویضی؛ وحید ناصح؛ ایمان اکبرزاده. "اثر عصاره Artemisia ciniformis بر بیان ژن پمپ افلاکس norA در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین توسط Real Time PCR". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14 ،1 ، 1399، 55-69. magiran.com/p2104274
Zeynab Ghomi; Farzaneh Tafvizi; Vahid Naseh; Iman Akbarzadeh. "Effect of Artemisia ciniformis Extract on Expression of NorA Efflux Pump Gene in Ciprofloxacin Resistant Staphylococcus aureus by Real Time PCR", Iranian Journal of Medical Microbiology, 14, 1, 2020, 55-69. magiran.com/p2104274
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال