ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر اسکندری، زهرا اعتمادی فر، (1399). جداسازی و شناسایی سودوموناس استوتزری سویه UIS2تولیدکننده ملانین در حضور ال-تیروزین و بررسی خصوصیات بیولوژیک ملانین آن، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(1)، 70-83. magiran.com/p2104275
Sahar Eskandari, Zahra Etemadifar, (2020). Isolation and Characterization of Melanin Producing Pseudomonas stutzeri Strain UIS2 in the Presence of l-tyrosine and Survey of Biological Properties of Its Melanin, Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(1), 70-83. magiran.com/p2104275
سحر اسکندری، زهرا اعتمادی فر، جداسازی و شناسایی سودوموناس استوتزری سویه UIS2تولیدکننده ملانین در حضور ال-تیروزین و بررسی خصوصیات بیولوژیک ملانین آن. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1399؛ 14(1): 70-83. magiran.com/p2104275
Sahar Eskandari, Zahra Etemadifar, Isolation and Characterization of Melanin Producing Pseudomonas stutzeri Strain UIS2 in the Presence of l-tyrosine and Survey of Biological Properties of Its Melanin, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2020; 14(1): 70-83. magiran.com/p2104275
سحر اسکندری، زهرا اعتمادی فر، "جداسازی و شناسایی سودوموناس استوتزری سویه UIS2تولیدکننده ملانین در حضور ال-تیروزین و بررسی خصوصیات بیولوژیک ملانین آن"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 14، شماره 1 (1399): 70-83. magiran.com/p2104275
Sahar Eskandari, Zahra Etemadifar, "Isolation and Characterization of Melanin Producing Pseudomonas stutzeri Strain UIS2 in the Presence of l-tyrosine and Survey of Biological Properties of Its Melanin", Iranian Journal of Medical Microbiology 14, no.1 (2020): 70-83. magiran.com/p2104275
سحر اسکندری، زهرا اعتمادی فر، (1399). 'جداسازی و شناسایی سودوموناس استوتزری سویه UIS2تولیدکننده ملانین در حضور ال-تیروزین و بررسی خصوصیات بیولوژیک ملانین آن'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(1)، صص.70-83. magiran.com/p2104275
Sahar Eskandari, Zahra Etemadifar, (2020). 'Isolation and Characterization of Melanin Producing Pseudomonas stutzeri Strain UIS2 in the Presence of l-tyrosine and Survey of Biological Properties of Its Melanin', Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(1), pp.70-83. magiran.com/p2104275
سحر اسکندری؛ زهرا اعتمادی فر. "جداسازی و شناسایی سودوموناس استوتزری سویه UIS2تولیدکننده ملانین در حضور ال-تیروزین و بررسی خصوصیات بیولوژیک ملانین آن". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14 ،1 ، 1399، 70-83. magiran.com/p2104275
Sahar Eskandari; Zahra Etemadifar. "Isolation and Characterization of Melanin Producing Pseudomonas stutzeri Strain UIS2 in the Presence of l-tyrosine and Survey of Biological Properties of Its Melanin", Iranian Journal of Medical Microbiology, 14, 1, 2020, 70-83. magiran.com/p2104275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال