ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا چوبدار، چنگیز احمدی زاده، (1399). تاثیر لاکتوباسیل برویس برآپوپتوز و بیان ژن های کاسپاز (casp3, casp8) درسلول های سرطانی HeLa، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(1)، 84-100. magiran.com/p2104276
Neda Chobdar, Changiz Ahmadizadeh, (2020). The effect of Lactobacillus brevis on Apoptosis and casp (casp8, casp3) gene Expression in HeLa Cancer Cells, Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(1), 84-100. magiran.com/p2104276
ندا چوبدار، چنگیز احمدی زاده، تاثیر لاکتوباسیل برویس برآپوپتوز و بیان ژن های کاسپاز (casp3, casp8) درسلول های سرطانی HeLa. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1399؛ 14(1): 84-100. magiran.com/p2104276
Neda Chobdar, Changiz Ahmadizadeh, The effect of Lactobacillus brevis on Apoptosis and casp (casp8, casp3) gene Expression in HeLa Cancer Cells, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2020; 14(1): 84-100. magiran.com/p2104276
ندا چوبدار، چنگیز احمدی زاده، "تاثیر لاکتوباسیل برویس برآپوپتوز و بیان ژن های کاسپاز (casp3, casp8) درسلول های سرطانی HeLa"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 14، شماره 1 (1399): 84-100. magiran.com/p2104276
Neda Chobdar, Changiz Ahmadizadeh, "The effect of Lactobacillus brevis on Apoptosis and casp (casp8, casp3) gene Expression in HeLa Cancer Cells", Iranian Journal of Medical Microbiology 14, no.1 (2020): 84-100. magiran.com/p2104276
ندا چوبدار، چنگیز احمدی زاده، (1399). 'تاثیر لاکتوباسیل برویس برآپوپتوز و بیان ژن های کاسپاز (casp3, casp8) درسلول های سرطانی HeLa'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(1)، صص.84-100. magiran.com/p2104276
Neda Chobdar, Changiz Ahmadizadeh, (2020). 'The effect of Lactobacillus brevis on Apoptosis and casp (casp8, casp3) gene Expression in HeLa Cancer Cells', Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(1), pp.84-100. magiran.com/p2104276
ندا چوبدار؛ چنگیز احمدی زاده. "تاثیر لاکتوباسیل برویس برآپوپتوز و بیان ژن های کاسپاز (casp3, casp8) درسلول های سرطانی HeLa". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14 ،1 ، 1399، 84-100. magiran.com/p2104276
Neda Chobdar; Changiz Ahmadizadeh. "The effect of Lactobacillus brevis on Apoptosis and casp (casp8, casp3) gene Expression in HeLa Cancer Cells", Iranian Journal of Medical Microbiology, 14, 1, 2020, 84-100. magiran.com/p2104276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال