ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Javad Jalili, Hamid Tayebi Khosroshahi, Abolhassan Shakeri Bavil Olyaei, Bagher Gharebaghi, Soroush Mostafavi, Armin Zarrintan , MohammadMirza Aghazadeh Attari, (2020). Using Ultra-Sonography in Acute and Chronic Renal Pathologies: A Cross-Sectional Study, Nephro-Urology Monthly, 12(1), 3. magiran.com/p2104336
Javad Jalili, Hamid Tayebi Khosroshahi, Abolhassan Shakeri Bavil Olyaei, Bagher Gharebaghi, Soroush Mostafavi, Armin Zarrintan , MohammadMirza Aghazadeh Attari, Using Ultra-Sonography in Acute and Chronic Renal Pathologies: A Cross-Sectional Study, Nephro-Urology Monthly, 2020; 12(1): 3. magiran.com/p2104336
Javad Jalili, Hamid Tayebi Khosroshahi, Abolhassan Shakeri Bavil Olyaei, Bagher Gharebaghi, Soroush Mostafavi, Armin Zarrintan , MohammadMirza Aghazadeh Attari, "Using Ultra-Sonography in Acute and Chronic Renal Pathologies: A Cross-Sectional Study", Nephro-Urology Monthly 12, no.1 (2020): 3. magiran.com/p2104336
Javad Jalili, Hamid Tayebi Khosroshahi, Abolhassan Shakeri Bavil Olyaei, Bagher Gharebaghi, Soroush Mostafavi, Armin Zarrintan , MohammadMirza Aghazadeh Attari, (2020). 'Using Ultra-Sonography in Acute and Chronic Renal Pathologies: A Cross-Sectional Study', Nephro-Urology Monthly, 12(1), pp.3. magiran.com/p2104336
Javad Jalili; Hamid Tayebi Khosroshahi; Abolhassan Shakeri Bavil Olyaei; Bagher Gharebaghi; Soroush Mostafavi; Armin Zarrintan ; MohammadMirza Aghazadeh Attari. "Using Ultra-Sonography in Acute and Chronic Renal Pathologies: A Cross-Sectional Study", Nephro-Urology Monthly, 12, 1, 2020, 3. magiran.com/p2104336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال