ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید رستمی، مولود کیخسروانی، علی پولادی ریشهری، محمدرضا بحرانی، (1399). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش راهبردهای مقابله ای بر اضطراب و ناامیدی مادران کودکان اختلال طیف اوتیسم، مجله طب جنوب، 23(1)، 56-69. magiran.com/p2104641
Majid Rostami, Moulod Keykhosrovani, Ali Poladi Rishehri, Mohammad Reza Bahrani, (2020). Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment Therapy versus Training Coping Strategies on Anxiety and Despair of Mothers of Children with Autistic Spectrum Disorder, Iranian South Medical Journal, 23(1), 56-69. magiran.com/p2104641
مجید رستمی، مولود کیخسروانی، علی پولادی ریشهری، محمدرضا بحرانی، مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش راهبردهای مقابله ای بر اضطراب و ناامیدی مادران کودکان اختلال طیف اوتیسم. مجله طب جنوب، 1399؛ 23(1): 56-69. magiran.com/p2104641
Majid Rostami, Moulod Keykhosrovani, Ali Poladi Rishehri, Mohammad Reza Bahrani, Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment Therapy versus Training Coping Strategies on Anxiety and Despair of Mothers of Children with Autistic Spectrum Disorder, Iranian South Medical Journal, 2020; 23(1): 56-69. magiran.com/p2104641
مجید رستمی، مولود کیخسروانی، علی پولادی ریشهری، محمدرضا بحرانی، "مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش راهبردهای مقابله ای بر اضطراب و ناامیدی مادران کودکان اختلال طیف اوتیسم"، مجله طب جنوب 23، شماره 1 (1399): 56-69. magiran.com/p2104641
Majid Rostami, Moulod Keykhosrovani, Ali Poladi Rishehri, Mohammad Reza Bahrani, "Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment Therapy versus Training Coping Strategies on Anxiety and Despair of Mothers of Children with Autistic Spectrum Disorder", Iranian South Medical Journal 23, no.1 (2020): 56-69. magiran.com/p2104641
مجید رستمی، مولود کیخسروانی، علی پولادی ریشهری، محمدرضا بحرانی، (1399). 'مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش راهبردهای مقابله ای بر اضطراب و ناامیدی مادران کودکان اختلال طیف اوتیسم'، مجله طب جنوب، 23(1)، صص.56-69. magiran.com/p2104641
Majid Rostami, Moulod Keykhosrovani, Ali Poladi Rishehri, Mohammad Reza Bahrani, (2020). 'Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment Therapy versus Training Coping Strategies on Anxiety and Despair of Mothers of Children with Autistic Spectrum Disorder', Iranian South Medical Journal, 23(1), pp.56-69. magiran.com/p2104641
مجید رستمی؛ مولود کیخسروانی؛ علی پولادی ریشهری؛ محمدرضا بحرانی. "مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش راهبردهای مقابله ای بر اضطراب و ناامیدی مادران کودکان اختلال طیف اوتیسم". مجله طب جنوب، 23 ،1 ، 1399، 56-69. magiran.com/p2104641
Majid Rostami; Moulod Keykhosrovani; Ali Poladi Rishehri; Mohammad Reza Bahrani. "Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment Therapy versus Training Coping Strategies on Anxiety and Despair of Mothers of Children with Autistic Spectrum Disorder", Iranian South Medical Journal, 23, 1, 2020, 56-69. magiran.com/p2104641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال