ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم درانی نژاد، روح الله عبدالشاهی، علی کاظمی پور، علی اکبر مقصودی مود، (1398). تاثیر زودسنبله دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی، نشریه زراعت دیم ایران، 8(2)، 141-152. magiran.com/p2104725
Maryam Dorrani Nejad, Roohollah Abdoshahi , Ali Kazemi Pour, AliAkbar Maghsoudi Moud, (2020). Effect of early heading on yield and yield components of three Iranian wheat genetic backgrounds, , 8(2), 141-152. magiran.com/p2104725
مریم درانی نژاد، روح الله عبدالشاهی، علی کاظمی پور، علی اکبر مقصودی مود، تاثیر زودسنبله دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی. نشریه زراعت دیم ایران، 1398؛ 8(2): 141-152. magiran.com/p2104725
Maryam Dorrani Nejad, Roohollah Abdoshahi , Ali Kazemi Pour, AliAkbar Maghsoudi Moud, Effect of early heading on yield and yield components of three Iranian wheat genetic backgrounds, , 2020; 8(2): 141-152. magiran.com/p2104725
مریم درانی نژاد، روح الله عبدالشاهی، علی کاظمی پور، علی اکبر مقصودی مود، "تاثیر زودسنبله دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی"، نشریه زراعت دیم ایران 8، شماره 2 (1398): 141-152. magiran.com/p2104725
Maryam Dorrani Nejad, Roohollah Abdoshahi , Ali Kazemi Pour, AliAkbar Maghsoudi Moud, "Effect of early heading on yield and yield components of three Iranian wheat genetic backgrounds", 8, no.2 (2020): 141-152. magiran.com/p2104725
مریم درانی نژاد، روح الله عبدالشاهی، علی کاظمی پور، علی اکبر مقصودی مود، (1398). 'تاثیر زودسنبله دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی'، نشریه زراعت دیم ایران، 8(2)، صص.141-152. magiran.com/p2104725
Maryam Dorrani Nejad, Roohollah Abdoshahi , Ali Kazemi Pour, AliAkbar Maghsoudi Moud, (2020). 'Effect of early heading on yield and yield components of three Iranian wheat genetic backgrounds', , 8(2), pp.141-152. magiran.com/p2104725
مریم درانی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی؛ علی کاظمی پور؛ علی اکبر مقصودی مود. "تاثیر زودسنبله دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی". نشریه زراعت دیم ایران، 8 ،2 ، 1398، 141-152. magiran.com/p2104725
Maryam Dorrani Nejad; Roohollah Abdoshahi ; Ali Kazemi Pour; AliAkbar Maghsoudi Moud. "Effect of early heading on yield and yield components of three Iranian wheat genetic backgrounds", , 8, 2, 2020, 141-152. magiran.com/p2104725
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال