ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد آهک پز، ایرج برنوسی، بابک عبدالهی، صابر گلکاری، جعفر جعفرزاده، سریپادا یودوپا، (1398). ارزیابی ژنوتیپ های جو براساس صفات مورفوفیزیولوژیک و شاخصهای تحمل به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، نشریه زراعت دیم ایران، 8(2)، 153-176. magiran.com/p2104726
Farhad Ahakpaz, Iraj Bernosi , Babak Abdollahi, Saber Golkari, Jafar Jafarzadeh, Sripada Udupa, (2020). Evaluation of barley genotypes based on morpho-physiological traits and drought tolerance indices under rainfed and supplementary irrigation conditions, , 8(2), 153-176. magiran.com/p2104726
فرهاد آهک پز، ایرج برنوسی، بابک عبدالهی، صابر گلکاری، جعفر جعفرزاده، سریپادا یودوپا، ارزیابی ژنوتیپ های جو براساس صفات مورفوفیزیولوژیک و شاخصهای تحمل به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی. نشریه زراعت دیم ایران، 1398؛ 8(2): 153-176. magiran.com/p2104726
Farhad Ahakpaz, Iraj Bernosi , Babak Abdollahi, Saber Golkari, Jafar Jafarzadeh, Sripada Udupa, Evaluation of barley genotypes based on morpho-physiological traits and drought tolerance indices under rainfed and supplementary irrigation conditions, , 2020; 8(2): 153-176. magiran.com/p2104726
فرهاد آهک پز، ایرج برنوسی، بابک عبدالهی، صابر گلکاری، جعفر جعفرزاده، سریپادا یودوپا، "ارزیابی ژنوتیپ های جو براساس صفات مورفوفیزیولوژیک و شاخصهای تحمل به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی"، نشریه زراعت دیم ایران 8، شماره 2 (1398): 153-176. magiran.com/p2104726
Farhad Ahakpaz, Iraj Bernosi , Babak Abdollahi, Saber Golkari, Jafar Jafarzadeh, Sripada Udupa, "Evaluation of barley genotypes based on morpho-physiological traits and drought tolerance indices under rainfed and supplementary irrigation conditions", 8, no.2 (2020): 153-176. magiran.com/p2104726
فرهاد آهک پز، ایرج برنوسی، بابک عبدالهی، صابر گلکاری، جعفر جعفرزاده، سریپادا یودوپا، (1398). 'ارزیابی ژنوتیپ های جو براساس صفات مورفوفیزیولوژیک و شاخصهای تحمل به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی'، نشریه زراعت دیم ایران، 8(2)، صص.153-176. magiran.com/p2104726
Farhad Ahakpaz, Iraj Bernosi , Babak Abdollahi, Saber Golkari, Jafar Jafarzadeh, Sripada Udupa, (2020). 'Evaluation of barley genotypes based on morpho-physiological traits and drought tolerance indices under rainfed and supplementary irrigation conditions', , 8(2), pp.153-176. magiran.com/p2104726
فرهاد آهک پز؛ ایرج برنوسی؛ بابک عبدالهی؛ صابر گلکاری؛ جعفر جعفرزاده؛ سریپادا یودوپا. "ارزیابی ژنوتیپ های جو براساس صفات مورفوفیزیولوژیک و شاخصهای تحمل به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی". نشریه زراعت دیم ایران، 8 ،2 ، 1398، 153-176. magiran.com/p2104726
Farhad Ahakpaz; Iraj Bernosi ; Babak Abdollahi; Saber Golkari; Jafar Jafarzadeh; Sripada Udupa. "Evaluation of barley genotypes based on morpho-physiological traits and drought tolerance indices under rainfed and supplementary irrigation conditions", , 8, 2, 2020, 153-176. magiran.com/p2104726
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال