ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ستاره ابرناک، لیلا زارعی، کیانوش چقامیرزا، (1398). مقایسه ارقام جو متداول ایرانی و اروپایی از نظر صفات مختلف زراعی و آزمایشگاهی در شرایط دیم معتدل، نشریه زراعت دیم ایران، 8(2)، 177-197. magiran.com/p2104727
Setareh Abarnak, Leyla Zarei , Kianoosh Cheghamirza, (2020). Comparison of current Iranian and European barley cultivars for different agronomic and laboratory traits in temperate rainfed conditions, , 8(2), 177-197. magiran.com/p2104727
ستاره ابرناک، لیلا زارعی، کیانوش چقامیرزا، مقایسه ارقام جو متداول ایرانی و اروپایی از نظر صفات مختلف زراعی و آزمایشگاهی در شرایط دیم معتدل. نشریه زراعت دیم ایران، 1398؛ 8(2): 177-197. magiran.com/p2104727
Setareh Abarnak, Leyla Zarei , Kianoosh Cheghamirza, Comparison of current Iranian and European barley cultivars for different agronomic and laboratory traits in temperate rainfed conditions, , 2020; 8(2): 177-197. magiran.com/p2104727
ستاره ابرناک، لیلا زارعی، کیانوش چقامیرزا، "مقایسه ارقام جو متداول ایرانی و اروپایی از نظر صفات مختلف زراعی و آزمایشگاهی در شرایط دیم معتدل"، نشریه زراعت دیم ایران 8، شماره 2 (1398): 177-197. magiran.com/p2104727
Setareh Abarnak, Leyla Zarei , Kianoosh Cheghamirza, "Comparison of current Iranian and European barley cultivars for different agronomic and laboratory traits in temperate rainfed conditions", 8, no.2 (2020): 177-197. magiran.com/p2104727
ستاره ابرناک، لیلا زارعی، کیانوش چقامیرزا، (1398). 'مقایسه ارقام جو متداول ایرانی و اروپایی از نظر صفات مختلف زراعی و آزمایشگاهی در شرایط دیم معتدل'، نشریه زراعت دیم ایران، 8(2)، صص.177-197. magiran.com/p2104727
Setareh Abarnak, Leyla Zarei , Kianoosh Cheghamirza, (2020). 'Comparison of current Iranian and European barley cultivars for different agronomic and laboratory traits in temperate rainfed conditions', , 8(2), pp.177-197. magiran.com/p2104727
ستاره ابرناک؛ لیلا زارعی؛ کیانوش چقامیرزا. "مقایسه ارقام جو متداول ایرانی و اروپایی از نظر صفات مختلف زراعی و آزمایشگاهی در شرایط دیم معتدل". نشریه زراعت دیم ایران، 8 ،2 ، 1398، 177-197. magiran.com/p2104727
Setareh Abarnak; Leyla Zarei ; Kianoosh Cheghamirza. "Comparison of current Iranian and European barley cultivars for different agronomic and laboratory traits in temperate rainfed conditions", , 8, 2, 2020, 177-197. magiran.com/p2104727
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال