ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر حقیقت، حمید مدنی، حسین حیدری شریف اباد، اسلام مجیدی هروان، مهرزاد مستشاری، (1398). اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم، نشریه زراعت دیم ایران، 8(2)، 199-214. magiran.com/p2104728
Amir Haghighat, Hamid Madani , Hosein Heidari Sharif Abad, Eslam Majedi Heravan, Mehrzad Mostashari, (2020). Effect of plant density and phosphorus resources on yield and yield components of Black cumin (Nigella sativa L.) medicinal plant in dryland farming, , 8(2), 199-214. magiran.com/p2104728
امیر حقیقت، حمید مدنی، حسین حیدری شریف اباد، اسلام مجیدی هروان، مهرزاد مستشاری، اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم. نشریه زراعت دیم ایران، 1398؛ 8(2): 199-214. magiran.com/p2104728
Amir Haghighat, Hamid Madani , Hosein Heidari Sharif Abad, Eslam Majedi Heravan, Mehrzad Mostashari, Effect of plant density and phosphorus resources on yield and yield components of Black cumin (Nigella sativa L.) medicinal plant in dryland farming, , 2020; 8(2): 199-214. magiran.com/p2104728
امیر حقیقت، حمید مدنی، حسین حیدری شریف اباد، اسلام مجیدی هروان، مهرزاد مستشاری، "اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم"، نشریه زراعت دیم ایران 8، شماره 2 (1398): 199-214. magiran.com/p2104728
Amir Haghighat, Hamid Madani , Hosein Heidari Sharif Abad, Eslam Majedi Heravan, Mehrzad Mostashari, "Effect of plant density and phosphorus resources on yield and yield components of Black cumin (Nigella sativa L.) medicinal plant in dryland farming", 8, no.2 (2020): 199-214. magiran.com/p2104728
امیر حقیقت، حمید مدنی، حسین حیدری شریف اباد، اسلام مجیدی هروان، مهرزاد مستشاری، (1398). 'اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم'، نشریه زراعت دیم ایران، 8(2)، صص.199-214. magiran.com/p2104728
Amir Haghighat, Hamid Madani , Hosein Heidari Sharif Abad, Eslam Majedi Heravan, Mehrzad Mostashari, (2020). 'Effect of plant density and phosphorus resources on yield and yield components of Black cumin (Nigella sativa L.) medicinal plant in dryland farming', , 8(2), pp.199-214. magiran.com/p2104728
امیر حقیقت؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف اباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ مهرزاد مستشاری. "اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم". نشریه زراعت دیم ایران، 8 ،2 ، 1398، 199-214. magiran.com/p2104728
Amir Haghighat; Hamid Madani ; Hosein Heidari Sharif Abad; Eslam Majedi Heravan; Mehrzad Mostashari. "Effect of plant density and phosphorus resources on yield and yield components of Black cumin (Nigella sativa L.) medicinal plant in dryland farming", , 8, 2, 2020, 199-214. magiran.com/p2104728
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال